side-area-logo

Darbo užmokestis

Group of Architects working at project

Bendrovės darbuotojų atlygio politika

Bendrovė, įgyvendindama nustatytus strateginius tikslus, siekdama pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti kompetentingus darbuotojus, atlygio politiką formuoja atsižvelgiant į šiuos principus: vidinio teisingumo, aiškumo, nediskriminavimo, lyčių lygybės, skaidrumo.

Atlygio sistemos pagrindas yra bendrovės organizacinė struktūra, pareigybių sąrašas ir pareiginiai nuostatai, Lietuvos rinkoje plačiai taikoma Korn Ferry pareigybių vertinimo ir rinkos darbo užmokesčio įvertinimo metodologija, pagal kurią pareigybių lygis nustatomas, įvertinus šiuos kriterijus:

 • atsakomybė – pareigybės atliekamų užduočių, veiklos rezultatų įtaka visos bendrovės veiklos rezultatams;
 • sprendimų priėmimas – pareigybės priimamų sprendimų, analizuojamų problemų sudėtingumas ir įtaka bendrovėje priimamiems sprendimams;
 • žinios ir patirtis – kokios techninės ar praktinės žinios yra būtinos, kad būtų galima atlikti konkrečias pareigas.

Darbuotojų atlygį, taikomą atitinkamos pareigybės darbo apmokėjimui, sudaro šios dalys:

 • bazinis darbo užmokestis: jo dydžiai nustatomi ir peržiūrimi atsižvelgiant į rinkos darbo užmokesčio konkurencingumo tyrimo duomenis, pareigybių lygio įvertinimą, pareigybių lygio minimalius ir maksimalius rėžius, vidinį įmonės atlygio proporcingumą ir teisingumą, specialistų poreikį rinkoje, darbo rinkos pokyčius. Bazinis darbo užmokestis tos pačios pareigybės darbuotojams gali skirtis dėl darbo stažo, žinių, įgūdžių, kvalifikacijos, pasiekiamų rezultatų stabilumo, tikslų ambicingumo, gebėjimo greitai įsisavinti naujoves, atliekamo darbo kokybės ir kt.
 • kintamas darbo užmokestis, kurį sudaro:
 • priedai už mėnesio/ketvirčio rezultatus – priedai mokami visiems bendrovės darbuotojams, pagal bendrovės subalansuotų rodiklių lentelę (BSC) už pasiektus pagrindinius veiklos rodiklius (KPI), įvykdytas užduotis, parduotas paslaugas, išlaikytus klientus ir tt… Priedai apskaičiuojami pagal bendrovės generalinio direktoriaus patvirtintas tvarkas (tvarkos tvirtinamos prieš tai pravedus informavimo ir konsultavimosi procedūras su bendrovės profesinėmis sąjungomis, siekiant abi šalis tenkinančio sprendimo). Tvarkos taikomos konkrečioms pareigybėms ar pareigybių grupėms.
 • vienkartinės premijos: darbdavio iniciatyva skiriamos vienkartinės išmokos, skirtos paskatinti darbuotoją už išskirtinius pasiekimus, svarbių projektų atlikimą, iniciatyvų įgyvendinimą.
 • metinė premija: gali būti skirta paskatinti darbuotojus už individualių ir bendrovės metinių tikslų  įvykdymą, jei premijos mokėjimui pritaria bendrovės Valdyba, o bendrovė finansinius metus baigia pelningai ir pagrindiniai įmonės rodikliai įvykdomi ne mažiau nei 70 % tikslo.
 • priemokos už:
 • papildomą darbą, ar papildomų pareigų/užduočių vykdymą;
 • darbą esant pokyčiams nuo įprastinių darbo sąlygų bei kitos priemokos pagal LR DK;
 • pasyvų budėjimą namuose.
 • papildomos naudos: darbdavys, siekdamas išlaikyti ir motyvuoti darbuotojus, suteikia papildomas naudas: papildomą sveikatos draudimą, nelaimingų atsitikimų darbe ar pakeliui iš/į darbą draudimą, galimybę parkuoti tarnybinį automobilį prie namų, materialines pašalpas, nuotolinį darbą, karjeros galimybes, reguliarų kompetencijų ugdymą įmonės renginius bei konkursus.

Bendrovės generalinio direktoriaus darbo apmokėjimo sistemą tvirtina bendrovės Valdyba atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio, Susisiekimo ministro įsakymą dėl akcinių bendrovių, kuriose Susisiekimo ministerija atstovauja valstybei, vadovų darbo užmokesčio tvarkos nuostatas.

Informacija apie vidutinį darbuotojų darbo užmokestį pagal taikytinus reikalavimus bei rekomendacijas teisės aktų nustatyta tvarka skelbiama viešai bendrovės interneto svetainėje (žiūr. žemiau esančią lentelę).


Informacija apie darbo užmokestį

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių

 Darbuotojų grupė  2020 m.
III ketv. IV ketv. 12 mėn.
Darbuotojų skaičius   Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius   Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas
Generalinis direktorius 1 7550 1 7110 1 8883
Aukščiausio lygio vadovai 5 4057 5 4105 5 4529
Vadovai 25 3182 24 2850 24 3236
Technikai ir jaunesnieji specialistai 5 922 4 1048 4 987
Tarnautojai 5 1435 5 1387 5 1489
Specialistai 224 1691 230 1698 230 1784
Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 27 1211 27 1662 27 1508
Nekvalifikuoti darbininkai 4 940 4 1224 4 1214
VISO 296 1812 300 1842 300 1941

1 pastaba: į darbuotojų skaičių neįtraukti atleisti darbuotojai ataskaitinio laikotarpio metu.

2 pastaba:  į vidutinį darbo užmokestį neįskaičiuotos vienkartinės premijos už verslo atskyrimo projektą

3 pastaba: visos sumos pateikiamos eurais prieš mokesčius.