side-area-logo

Darnus verslas

Darnus verslas Telecentre

 

Telecentras vykdo veiklą laikydamasis darnaus verslo principų ir juos taiko aplinkosaugos, žmogaus teisių ir lygių galimybių, ryšių su bendruomenėmis, antikorupcijos bei pirkimų skaidrumo srityse.

 

Aplinkosauga

Elektromagnetinė spinduliuotė. Bendrovė bazines stotis projektuoja, stato ir jas eksploatuoja vadovaudamasi 2011 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-199 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz  radijo dažnių juostoje“ bei 2014 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-685 patvirtintu Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašu. Sutinkamai su šiais ir kitais norminiais aktais Bendrovė reguliariai organizuoja elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimus.

Atliekos. Bendrovė užsiima kompiuterių ir jos komponentų (baterijų ir akumuliatorių) platinimu, tad laikosi  platintojams nustatytų aplinkosauginių reikalavimų. Su GIA (Gamintojų ir importuotojų asociacija) sudaryta sutartimi Telecentras įgyvendina Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus, vykdant su baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių atliekų tvarkymu susijusią veiklą. Taip pat yra su GIA sudaryta sutartis ir dėl elektros bei elektroninės įrangos surinkimo ir išvežimo utilizuoti.

Automobiliai. Bendrovės taikomi efektyvūs darbo organizavimo metodai bei automobilių parko  eksploatavimo kontrolės priemonės leido pasiekti, kad  per 2018 metus eksploatuojamų automobilių skaičius sumažėjo nuo 85 iki 61, bendras nuvažiuotų kilometrų skaičius sumažėjo 15 proc.  arba 241 tūkst. km.

Žalioji energija. Apie 66 proc. visos Telecentro veiklai kasmet sunaudojamos elektros energijos yra žalia, t.y. pagaminta panaudojant saulės, vėjo ir biokuro energiją. Žaliąją energiją Telecentras elektros rinkoje perka antri metai.

Aplinkos tvarkymas. 2018 m. balandžio 25 d. Bendrovės darbuotojai tradiciškai dalyvavo pavasario aplinkos tvarkymo akcijoje “Darom”. Akcijos metu buvo tvarkomos įmonės padalinių teritorijos ir jas supančios erdvės.

 

Žmogaus teisės ir lygios galimybės

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi žmonių lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principais. Bendrovėje dirba 60 % vyrų ir 40 %. moterų. Bendrovės aukščiausio lygio vadovų tarpe moterys užima 2 pozicijas iš 6.

2019 m. Bendrovė planuoja prisijungti prie Įvairovės chartijos (angl. „Diversity Charter“) – Europos Komisijos iniciatyvos, kurios tikslas yra mažinti diskriminaciją ir skatinti įvairovę bei lygias galimybes darbo vietoje.

 

Parama bendruomenėms, projektams ir akcijoms

Paramos politika. 2018 m. gruodžio 21 d. Bendrovės valdyba pritarė atnaujintoms Paramos valdymo taisyklėms (anksčiau parama buvo teikiama remiantis Paramos komiteto nuostatais, galiojusias nuo 2014 m. kovo 5 d.). Tai  pagrindinis dokumentas, nustatantis paramos ir labdaros teikimo tvarką AB Lietuvos radijo ir televizijos centre ir atsakingo vidaus organo – Paramos komiteto – darbo organizavimo, sprendimų priėmimo, jų vykdymo ir kontrolės tvarką. Naujos taisyklės nustato, kad įmonė gali teikti paramą tik jeigu veikia pelningai, jose taip pat nustatyti maksimaliai teiktinos paramos dydžiai (iki 3 proc. grynojo metinio pelno, bet ne daugiau kaip 50 000 eurų per metus, bei iki 30 000 eurų vienam paramos gavėjui per metus). Taisyklėse taip pat apibrėžtos rėmimo sritys, gavėjai, paramos teikimo procesas, antikorupciniai saugikliai bei atvejai, kai parama negali būti teikiama.

Bendrovė ir jos darbuotojai 2018 m. aktyviai rėmė įvairius socialius projektus bei akcijas, taip pat dalyvavo jose:

  • Sausį suteikė 1 000 eurų paramą Sausio 13-sios Atminties ir paramos bėgimo organizatoriams, bendrovės darbuotojai dalyvavo sausio 13-osios atminties renginiuose, užtikrino budėjimą ir tvarką juose,
  • Vasario 16 d., kovo 11 d. ir liepos 6 d. Vilniaus TV bokšte buvo keliama didžiausia plotu ir svoriu Lietuvos trispalvė (540 kv. m., 70 kg). Tuo Telecentras prisidėjo prie Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 m. šimtmečio paminėjimo. Vėliavą kėlė Bendrovės aukštalipių brigada,
  • Kovo 15 d. dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto tradiciškai rengiamose Karjeros dienose, kur skaitė pranešimus studentams,
  • Balandį dalyvavo moksleivių profesinio orientavimo projekte „Ateities inžinieriai“, su radioinžinieriaus profesija ir Telecentro veikla supažindino 7 moksleivių grupes,
  • Balandžio 28-29 dienomis Telecentro savanoriai dalyvavo projekte „Open House Vilnius 2018“ ir pelnė nominaciją „Metų antplūdį išgyvenusi komanda“,
  • Gegužės 19 d. kartu su Kauno muziejumi Kaune, Žaliakalnyje Telecentro valdomame pastate, kuriame 1926 metais pradėtos pirmosios viešojo radijo transliacijos Lietuvoje, buvo suorganizuota dokumentinio filmo „Kalbantis lobis“ premjera,
  • Liepos 22 ir rugsėjo 23 dienomis Telecentras suteikė galimybę judėjimo negalią turintiems žmonėms pakilti į bokšto viršuje esančią apžvalgos aikštelę. Šiomis dienomis Bendrovė organizavo budintį personalą, pasirengusį žmonių su judėjimo negalia evakuacijai nešimo būdu, jeigu kiltų ekstremali situacija,
  • Lapkričio 11 d. suorganizuotos labdaringos „Kolegų pyragų dienos“ pajamos – 231 euras – atiteko gyvūnų globos namams „Vyšnių sodas“;
  • Lapkričio 29 d. Telecentro Vilniaus centrinėje būstinėje organizuotoje Kraujo donorystės akcijoje kas dešimtas Vilniuje dirbantis Telecentro darbuotojas panoro duoti kraujo. Iš viso akcijoje sudalyvavo 21 darbuotojas.

 

Antikorupcija

Bendrovė, kartu su kitomis Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priklausančiomis įmonėmis, dalyvauja korupcijos prevencijos veikloje. Bendrovėje paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas pareigūnas, patvirtinta Korupcijos prevencijos politika, kurios tikslas – saugoti organizaciją nuo rizikų, dėl kurių galėtų nukentėti jos veikla ir reputacija.

Nuolat vykdomos tokios korupcijos prevencijos priemonės, kaip darbuotojų švietimas, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, viešų ir privačių interesų deklaravimas, vykdomas LR Susisiekimo ministerijos valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas.

2018 m. rugpjūčio mėnesį atliktoje Bendrovės darbuotojų apklausoje apie korupcijos suvokimą ir apraiškas Bendrovėje, dauguma respondentų nurodė, kad jų darbovietėje korupcijos apraiškų nėra ir jos netoleruojamos.

 

Pirkimai ir santykis su tiekėjais

Vykdant pirkimus prioritetas teikiamas pirkimų vykdymui kainų apklausos būdu, kuomet pasiūlymą pateikti kviečiami 3 ir daugiau tiekėjų. Prieš inicijuojant pirkimą, patvirtinami reikalavimai pirkimo objektui ir pasiūlymų vertinimo kriterijai. Siekiant užtikrinti skaidrumą, pasiūlymų pateikimui naudojamos nuasmenintos el. pašto dėžutės, pvz. pirkimai@telecentras.lt. Pirkimus virš 10 tūkst. eurų vykdo pirkimo komisija, kurioje dalyvauja tiesiogiai su pirkimo objektu nesusiję asmenys.

 

Skaidrumo gairių laikymasis

Telecentras laikosi 2010 m. liepos 14 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skaidrumo gairės). Skaidrumo gairių įgyvendinimas Telecentre yra iš esmės užtikrinamas per informaciją, atskleidžiamą metiniame pranešime, bei informacijos atskleidimą www.telecentras.lt interneto svetainėje, siekiant pateikti informaciją interesų turėtojams prieinamu bei suprantamu formatu.

Informacija, kuri yra priskiriama konfidencialios informacijos kategorijai, nėra skelbiama.