Darnus verslas

DARNAUS VERSLO TELECENTRE PAGRINDAI

Pagrindinės nuostatos, principai, veikėjai ir dokumentai

Telecentro Darnaus verslo (Darnioji) veikla įgyvendinama trimis pagrindinėmis kryptimis: socialine, ekonomine ir aplinkosaugos.

Socialinėje kryptyje prioritetas teikiamas šios sritims:

 • darnus santykis su darbuotojais;
 • darnus santykis su klientais ir verslo partneriais;
 • darnus santykis su visuomene.

Ekonominėje kryptyje prioritetas teikiamas šioms sritims:

 • veiklos efektyvumo didinimas;
 • atsakinga ir tvari plėtra, kurioje atsižvelgiama į suintenteresuotas šalis bei ateities perspektyvą;
 • veiklos skaidrumas ir korupcijos prevencija.

Aplinkosaugos kryptyje prioritetas teikiamas šioms sritims:

 • duomenų ir rodiklių apie energetinių ir gamtinių išteklių vartojimą rinkimas, leidžiantis vykdyti duomenimis grįstą darniąją veiklą
 • energetinių ir gamtinių išteklių tausojimas;
 • išmetalų ir atliekų mažinimas;
 • darnus santykis su gamta.

Telecentras vykdo Darnaus verslo (Darniąją) veiklą atsižvelgdamas į suinteresuotų šalių lūkesčius bei interesus, taip pat siekdamas įtraukti suinteresuotas šalis į Darniosios veiklos tikslų nustatymą, planavimą ir įgyvendinimą. Įmonė išskiria šias suinteresuotas šalis:

 • Darbuotojai ir jų atstovai
 • Valstybės institucijos (akcentuojant atliekančias savininko ir reguliavimo funkcijas institucijas);
 • Klientai (organizacijos ir ūko subjektai}
 • Klientai (TV žiūrovai ir radijo klausytojai)
 • Tiekėjai ir partneriai
 • Visuomenė.

Siekiant vykdyti duomenimis ir informaciją pagrįstą Darnaus verslo veiklą 2020 metais buvo atlikta Poveikio aplinkai studijaŠios  studijos tikslas – aprašyti ir įvertinti poveikį, kurį gamtinei, socialinei bei ekonominei aplinkai sukuria  Telecentro technologinė, ekonominė ir socialinė veikla.

Studija atlikta 2020 metais Telecentro Darnaus verslo komiteto narių bei Bendrovės specialistų pajėgomis, pasitelkiant įmonėje turimą informaciją ir žinias. Studijoje naudojami 2019 metų duomenys ir rodikliai, išskyrus keletą su antrinėmis žaliavomis ir elektromagnetine spinduliuote rodiklių, kuriems užfiksuoti pasitelkti 2020 m. duomenys.

Įgyvendindamas Darnaus verslo politiką ir vykdydamas Darniąją veiklą, Telecentras rengia trumpalaikius ir ilgalaikius veiksmų planus. Už šių planų rengimą, įgyvendinimą ir priežiūrą atsakingas bendrovės Darnaus verslo komitetas. Komiteto savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Darbo reglamentu.

Darnaus verslo komitetas yra sudarytas iš darbuotojų, atstovaujančių visus Telecentro pagrindinius padalinius – departamentus. Komitetui vadovauja Komunikacijos vadovas Valdas Kaminskas (v.kaminskas@telecentras.lt).

Telecentro Darnioji veikla atspindima kasmet leidžiamose Darnaus verslo ataskaitose.

DARNAUS VERSLO VEIKLA 2020 METAIS

Remiantis 2020 m. Darnaus verslo ataskaita

Iš Generalinio direktoriaus pranešimo: „2020 metai įeis į Telecentro istoriją kaip didelių strateginių pokyčių metai. Taip pat – lūžio Darnaus verslo srityje metai.   Pernai įmonėje buvo patvirtinta Darnaus verslo politika, įkurtas Darnaus verslo komitetas. Telecentras apibrėžė savo suinteresuotas šalis ir santykį su jomis, pradėta reguliari vadybinė veikla bei sisteminis duomenų ir informacijos kaupimas, kurio rezultatas – pirmą kartą Telecentro istorijoje parengta Poveikio aplinkai studija.

Tačiau svarbiausia, kad įvyko lūžis mūsų požiūryje į darnumo  veiklą. 2020 m. darnumas pirmą kartą buvo įtrauktas į įmonės verslo strategiją: jis tapo vienu iš Telecentro strateginių prioritetų bei vienu iš naujųjų strateginių projektų, kurio tikslas – vystyti saulės jėgaines ir per tai – efektyvinti veiklą bei prisidėti prie Lietuvos užsibrėžtų klimato kaitos mažinimo tikslų įgyvendinimo.

Šioje pažangos ataskaitoje pateikiami duomenys apie įmonės energetinių bei gamtinių išteklių vartojimą. Šie duomenys suteikia galimybę pačiai įmonei pamatyti save nauju aspektu, taip pat sukuria pamatą, ant kurio bus toliau konstruojama racionali, duomenimis pagrįsta ir į ateitį nukreipta Darniosios veiklos vadyba Telecentre.

Remigijus Šeris, generalinis direktorius

Pilną 2020 m. Darnaus verslo ataskaitą rasite Bendrovės Metiniame pranešime, 40 psl.

Telecentras įsitikinęs, kad darbuotojai – pagrindinis įmonės turtas  ir sėkmingos veiklos veiksnys. Tik dėl čia dirbančios kompetentingos ir patyrusios profesionalų komandos įmonę lydi sėkmė, įgyvendinant nubrėžtas strategines kryptis ir metinius tikslus, užtikrinant svarbių valstybei funkcijų ir  projektų realizaciją.

Bendrovės santykis su darbuotojais pagrįstas ilgalaikiu bendradarbiavimu, abipuse pagarba, atvirumu bei įsipareigojimų vykdymu. Darnumo požiūriu darbuotojai traktuojami kaip viena iš svarbiausių suinteresuotųjų šalių (grupių).

Telecentras orientuojasi į darbuotojų profesinių gebėjimų ugdymą, sąžiningos ir saugios darbo aplinkos kūrimą, verslo kultūros formavimą, nediskriminavimo politikos prioritetizavimą, žmogaus teisių užtikrinimą.

Didžio dalis  aktualios informacijos darbdavio, darbuotojų bei jų santykio klausimais atskleidžiamos Metinio pranešime, VII skyriuje Personalas. Šiame Darnaus verslo skyriuje atskleidžiami tokie specifiniai Darnaus santykio su darbuotojais aspektai kaip žmogaus teisės ir lygios galimybės (žiūr. 2 lentelę).

2020 m. darnaus santykio su darbuotojais plėtros tikslai ir jų įgyvendinimo statusas

  Tikslas Vykdymas
1. Užtikrinti žmogaus teisių laikymąsi +
2. Užtikrinti lygias galimybes darbo, karjeros ir atlygio srityje +

 

Žmogaus teisių užtikrinimas

2020 metais įmonėje nenustatyta jokių diskriminacijos ar kitų incidentų, susijusių su žmogaus teisių pažeidimais, apraiškų.

Bendrovė visiems darbuotojams užtikrina lygias teises ir netoleruoja diskriminacijos įdarbinimo, atlyginimo, mokymo, karjeros, darbo santykių nutraukimo ar išėjimo į pensiją bei kitose srityse dėl darbuotojų rasės, tautybės, lyties, lytinės orientacijos, amžiaus, politinių pažiūrų. Įmonė  laikosi griežtos netoleravimo pozicijos grasinančio, priekabiaujančio ar išnaudojančio darbuotojų elgesio atžvilgio; inicijuoja patyčių prevenciją.

Darbuotojai, turintys įtarimų, kad jų atžvilgiu buvo panaudoti diskriminuojančio pobūdžio veiksmai, skatinami apie tai pranešti įmonės atsakingiems asmenims. Skundus galima teikti elektroniniu pasitikėjimo paštu. Bendrovė užtikrina absoliutų konfidencialumą nagrinėjant skundus apie pažeidimus.

Lygių galimybių užtikrinimas

Savo veikloje Telecentras vadovaujasi generalinio direktoriaus patvirtintos Lygių galimybių politikos principais, kurie draudžia bet kokio pobūdžio diskriminaciją ir skatina įvairovės ir lygių galimybių kultūrą įmonėje, plėtoja darbo aplinką, kurioje visiems darbuotojams taikomos sąžiningos darbo sąlygos.

Įmonėje yra įsteigtas Atleidžiamų darbuotojų atrankų komitetas, kuris vadovaudamasis bendrovėje patvirtinta Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka, vykdo atleidžiamų darbuotojų atranką, privalomai laikantis nediskriminavimo pagrindinių principų taiko vienodus atleidimo iš darbo kriterijus, kurie išimtinai turi būti susiję tik su darbuotojo kvalifikacija, darbo pareigų vykdymu.

Lyčių lygybės požiūriu 2020 metais  Bendrovėje dirbo 53 % vyrų ir 47 % moterų. Aukščiausio lygio vadovų tarpe pasiskirstymas pagal lytį sudaro 63% vyrų ir 37% moterų. Atlygio atotrūkis tarp lyčių – nefiksuojamas.

2020 m. Telecentro darnaus ekonominio augimo tikslai ir jų įvykdymo statusas

Tikslas Vykdymas
1. Nustatyti rodiklius ir surinkti duomenis, apibrėžiančius įmonės indėlį į ekonominę sistemą +
2. Mažinti informacinę-skaitmeninę atskirtį +
3. Užtikrinti informacinės visuomenės tvarios infrastruktūros paslaugas +
4. Skatinti darnų turizmą +
5. Didinti įmonės atsparumą korupcijai +
6. Didinti energetinį efektyvumą +

 

 1. Telecentro indėlis į šalies ekonominę sistemą daugiausiai pasireiškia per šiuos rodiklius:
 • Valstybei mokamus mokesčius.

2020 metais Telecentras sumokėjo PVM, Sodros, GPM, NT ir kitų mokesčių 5,1 mln. eurų sumai.

 • Valstybei (akcininkui) mokamus dividendus.

2020 metais sumokėta 874 tūkst. eurų dividendų.

 • Darbuotojams mokamą atlygį.

Bendrovės sukurtos darbo vietos  300 darbuotojų, o 2020 metais įmonės atlyginimų fondas sudarė 6,5 mln. eurų.

 • Prekių ir paslaugų įsigijimus (pirkimus) rinkoje.

2020 metais Telecentras pirko įvairių prekių ir paslaugų už 11,2 mln. eurų.

 • Paslaugų teikimą ir dalyvavimą rinkos dalyvių konkurencijoje dėl vartotojų.

2020 metais Telecentras suteikė programų siuntimo, telekomunikacijų, lankytojų Vilniaus TV bokšte aptarnavimo ir kitokių paslaugų už 20,5 mln. eurų.

Telecentro teikiamos radijo ir TV programų siuntimo paslaugų kainos yra reguliuojamos, paslaugos teikiamos su reguliatoriaus leidžiama fiksuota pelno marža, kas elektroninės žiniasklaidos priemonėms užtikrina transliacinių kaštų stabilumą ir prognozuojamumą.

Telekomunikacijų ir kitų paslaugų kainos nereguliuojamos ir priklauso nuo paklausos-pasiūlos santykio bei konkurencijos laipsnio rinkoje. Dalyvaudamas Lietuvos telekomunikacijų – rinkoje ir teikdamas MEZON interneto paslaugas, pasižyminčias neribojamais duomenimis, Telecentras prisidėjo prie konkurencijos didinimo ir paslaugų kainų vartotojams mažinimo, ypač bevielio interneto fiksuotos ir mobilios prieigos interneto rinkoje (skaičiuojant be interneto paslaugų, teikiamų per mobilų telefoną) segmente, kuriame 2020 metais užėmė 6,6 proc. rinkos.

 

 1. Indėlis į informacinės visuomenės plėtrą ir informacinės atskirties mažinimą
 • Internetas ir IPTV.

Telecentro telekomunikaciniais tinklais (LTE ir WIFI) buvo teikiamos fiksuoto interneto ryšio paslaugos 100 tūkst. vartotojų – daugiausiai užmiesčio ir kaimo vietovėse, kuriose nėra alternatyvios (laidinės) ryšio infrastruktūros. Tuo būdu įmonė prisideda prie informacinės atskirties kaimo vietovėse mažinimo. Telecentro teikiama unikali išmaniosios  televizijos paslauga (IPTV per LTE ir WIFI) taip pat suteikia galimybę nutolusiose vietovėse naudotis šia modernia televizijos rūšimi, kuri anksčiau (iki 2016 m.) buvo prieinama tik miestų gyventojams.

Per 2020 metus IPTV paslaugos vartotojų skaičius padidėjo 18,5% ir pasiekė 12,3 tūkst. klientų.

Telecentro sukurta nemokama hibridinės televizijos paslauga HiTV atlieka skaitmeninės atskirties mažinimo funkciją, nes vartotojams, turintiems prijungtą prie interneto išmanųjį televizorių ir priimantiems TV signalą per anteną, suteikia galimybę pasiekti ir per eterį transliuojamas TV programas, ir televizijų mediatekas, archyvus ir kitą turinį, platinamą internete. Tuo pačiu vartotojams suteikiama galimybė žiūrėti TV turinį atidėtu laiku, kas ilgą laiką buvo prieinama tik miestuose plėtojamos mokamos išmaniosios internetinės televizijos (IPTV) vartotojams.

2020 m. Telecentras inicijavo šalies televizorių rinkos lyderio Samsung prisijungimą prie HiTV platformos, taip išplečiant platformos vartotojų potencialą ir mažinant skaitmeninę atskirtį šalies kaimiškuose regionuose.

 

 1. Informacinės visuomenės tvarios infrastruktūros paslaugų užtikrinimas
 • TV ir radijo programų siuntimas.

Telecentras yra svarbi Lietuvos informacinės visuomenės infrastruktūros grandis. Įmonės siuntimo tinklais į eterį siunčiamos 25 nacionalinės ir regioninės aprėpties TV programos, kurias per anteną priima apie 500 tūkst. namų ūkių. Taip pat Telecentro tinklais į eterį siunčiamos 28 nacionalinės ir regioninės aprėpties FM radijo programos. Visos įmonės siunčiamos į eterį TV ir radijo programos yra nemokamos jų žiūrovams ir klausytojams. Telecentro  televizijos ir radijo tinklas dengia beveik 100 proc. šalies teritorijos. Įmonės pastangomis nuo 2016 metų per anteną nemokamai priimamų eterinės televizijos programų skaičius šalyje padidėjo trečdaliu. Nuoseklus nemokamų eterinių programų skaičiaus didinimas Lietuvai leidžia užimti tvirtas pozicijas  Europos šalių, lyderiaujančių pagal eterinės TV žiūrimumą, grupėje.

2020 metais Telecentras pirmą kartą istorijoje pradėjo siųsti televizijos programą per sieną į užsienį – nuo rugpjūčio Lenkijos Suvalkų krašto lietuviams pradėta siųsti LRT LITUANICA programa.

 • Telekomunikacijų infrastruktūros paslaugos.

Bendrovė teikia radijo ir televizijos transliacijų perdavimo priemonių (aukštuminių bokštų) nuomos paslaugas, kurios skirtos radijo ir televizijos programų transliuotojams arba retransliuotojams bei operatoriams ar kitiems ūkio subjektams.

2020 metų pabaigoje šios paslaugos buvo teikiamos 50 verslo klientų.

 • Valstybės duomenų konsolidacija.

2020 metais Telecentras pradėjo vykdyti valstybės duomenų centrų plėtros projektą, kurio tikslas – konsoliduoti valstybinių institucijų valdomus serverius ir duomenų masyvus modernios ir aukščiausią saugumo lygį atitinkančios infrastruktūros pagrindu. Duomenų centrų konsolidacija suteiks galimybę efektyviau valdyti valstybės IT ūkį, leis taupyti organizacinius, finansinius ir energetinius išteklius.

2020 m. spalį pasirašyta sutartis dėl pirmojo valstybės duomenų centro Vilniuje suprojektavimo.

 

 1. Darnus turizmas

Telecentras valdo Vilniaus televizijos bokštą, kurį kasmet aplanko 120-130 tūkst. turistų. Šiame turistiniame objekte yra teikiamos ne tik komercinės viešojo maitinimo, ekskursijų, apylinkių apžvalgos paslaugos, bet taip pat vyksta daug visuomeninių, socialinių-kultūrinių veiklų, renginių ir iniciatyvų. Telecetras siekia, kad TV bokšte būtų pristatoma šalies urbanistinė kultūra, būtų teikiama informacija.

Apie 2020 metais Vilniaus TV bokšte vykdytas socialines-kultūrines veiklas daugiau skaitykite Ataskaitos skyriuje Darnus santykis su visuomene (psl. ____).

 

 1. Atsparumo korupcijai didinimas

2020 metais Telecentre vykdyta korupcijos prevencijos veikla atskleidžiama psl. Korupcijos prevencija

 

 1. Energetinio efektyvumo didinimas

Telecentras siekia, kad veiklos apimčių augimas kaip galima mažiau tiesiogiai įtakotų suvartojamos energijos kiekį. Tam tikslui įmonė reguliariai atlieka investicijas į siųstuvų, signalų apdorojimo, tinko ir klientų įrangą. Kiekviena nauja įrangos karta yra mažiau imli energijai, mažesnę jos dalį paverčia šiluma.

2020 metais technologijų ir įrangos atnaujinimui  skyrė apie 3 mln. investicijų, buvo vykdoma radijo ir TV stočių plėtra (4 nauji siųstuvai), LTE tinklo plėtra (15 naujų bazinių stočių), augo duomenų centro paslaugų apimtys. Nepaisant technologinių išteklių ir veiklos apimčių augimo, elektros energijos pernai suvartota tik 1 proc. daugiau negu 2019 metais.

Energetinio efektyvumo kontekste svarbu pažymėti, kad Telecentro eterinė televizija yra gerokai efektyvesnis pagal energijos sąnaudas televizijos programų perdavimo būdas. Didžioje Britanijoje atlikti tyrimai parodė, kad eterinės televizijos siuntimui ir priėmimui sunaudojama 0,07 kWh/įrenginiui per valandą. Atitinkamai kabelinės ir satelitinės televizijos analogiškas rodiklis yra daugiau negu dvigubai didesnis – atitinkamai 0,18 kWh ir 0,78 kWh/įrenginiui per valandą.

Tyrimai taip pat parodė, kad apie 90 proc. visos televizijos perdavimui-priėmimui reikalingos energijos yra suvartojama žiūrovų namuose (televizoriai, TV priedėliai ir kt. įranga.). Tuo būdu Telecentras planuoja ateityje skirti didesnį dėmesį vartotojų švietimui ir jų spartesniam perėjimui prie naujų išmanių ir energiją taupančių televizorių, kas leistų pasiekti energetinį efektyvumą ne vienos įmonės, bet visos šalies mastu.

Vertinant verslo bendrovių poveikį socialinei aplinkai gali būti taikomas platus spektras įvairių rodiklių, apimančių socialinės gerovės, švietimo, urbanizacijos, bendruomenių plėtros, lyčių lygybės, neįgaliųjų integracijos ir daug kitų aspektų. Telecentras remiasi prielaida, kad didžiausią poveikį Lietuvos socialinei aplinkai įmonė sukuria per įvairias veiklas ir projektus, vykdomus Vilniaus televizijos bokšte, kuris yra vienas iš Lietuvos simbolių, taip pat vienas labiausiai lankomų šalies objektų. Per metus jame apsilanko apie 120-130 tūkst. vietos ir užsienio turistų, čia vyksta daug patriotinio-istorinio, šviečiamojo ir ugdomojo pobūdžio renginių ir veiklų. 

2020 metų Telecentro tikslai Darnaus santykio su visuomene srityje

  Tikslas Vykdymas
1. Suteikti finansinę, techninę ir organizacinę paramą Sausio 13-osios renginiams +
2. Užtikrinti “atvirų durų” dienas neįgaliesiems +
3. Atlikti triukšmo tyrimą Vilniaus TV bokšto teritorijoje +
4. Organizuoti visuomenės švietimą radijo inžinierijos tema +

 

 

 1. Indėlis į visuomenės švietimą Sausio 13-osios tema.

TV bokšte ir jo prieigose veikiantis memorialas 1991 m. sausio mėn. sovietų agresijos aukoms atminti yra svarbus šalies visuomenės ir ypač jaunimo istorinio-patriotinio ugdymo objektas. Sausio 13-osios išvakarėse čia kasmet vyksta TV bokšto gynėjų pagerbimo renginiai, veteranų sueigos, organizuojamos vaikų piešinių parodos, mokinių ekskursijos ir paskaitos, kurias veda ne tik profesionalūs gidai, bet ir Telecentro darbuotojai – 1991 metų įvykių dalyviai ir liudininkai. Sausio 13-osios renginiai taip pat vyksta Kauno rajone, šalia Telecentro objektų Sitkūnuose ir Juragiuose – jų organizatoriams teikiama techninė ir organizacinė parama, užtikrinamas personalo budėjimas renginių metu. Organizuojant atminties ir pagarbos renginius, tampriai bendradarbiaujama su centrinės valdžios ir miestų institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir vietos bendruomenėmis.

Įmonė taip pat kasmet suteikia finansinę, techninę ir organizacinę paramą tradiciniam Sausio 13-osios atminties ir pagarbos bėgimui, kuriame dalyvauja tūkstančiai bėgikų iš visos Lietuvos ir kurį organizuoja Lietuvos kariuomenė. 2020 metais įmonė šio masinio bėgimo organizavimui skyrė 1000 Eur. paramą.

Telecentras prisideda ne tik prie Sausio 13–osios renginių, bet ir kitų valstybei svarbių švenčių paminėjimo. Tai įmonė daro į Vilniaus TV bokštą – aukščiausią šalies statinį – iškeldama     didžiausią plotu Lietuvos Trispalvę (540 kv.m.). Didžioji vėliava, esant tinkamoms oro sąlygoms,  keliama per valstybines šventes vasario 16 d, kovo 11 d. ir liepos 6 d.

 

 1. Indėlis į neįgaliųjų socialinę integraciją (neįgaliųjų patekimo į Vilniaus TV bokštą užtikrinimas).

Nepaisant, kad Vilniaus TV bokštas nėra pritaikytas neįgaliųjų, ypač judėjimo negalią turinčių asmenų lankymui, Telecentras sukūrė kompleksą organizacinių-vadybinių priemonių, kurios leidžia išvengti neįgaliųjų diskriminacijos, suteikti jiems galimybę pakilti į aukščiausią Lietuvos statinį. Kadangi  TV bokštas statybos metu nebuvo pritaikytas saugiai neįgaliųjų evakuacijai kilus krizinėms situacijoms, įmonė įsipareigojo 3 kartus per metus užtikrinti saugų judėjimo negalią turinčių asmenų lankymąsi, suteikdama jiems fizinę palydą. Neįgaliųjų apsilankymo TV bokšte sąlygos pateikiamos svetainėje https://tvbokstas.lt/svarbu/.

 

 1. Indėlis į darnios urbanistinės aplinkos Vilniuje formavimą ir urbanistinės kultūros vystymą.

Triukšmingumo tyrimai. Telecentras valdo didelį radijo inžinerinių ir informacinių technologijų ūkį, kurio didžioji dalis yra sutelkta Vilniuje, Sausio 13-osios g. 10, prie Vilniaus TV bokšto, šalia kurio išsidėstę gyvenamųjų namų kvartalai. Vasaros metu technologinei įrangai vėsinti naudojami dideli vėdinimo ir ventiliavimo pajėgumai.

Siekdamas išsiaiškinti šių įrenginių skleidžiamą triukšmą ir galimą poveikį aplinkiniams gyventojams, 2020 metų liepą Telecentras inicijavo Vilniaus TV bokšte ir aplinkinėje teritorijoje išdėstytų technologinių įrenginių skleidžiamo triukšmo tyrimą.

Matavimai, atlikti keliuose teritorijos aplink TV bokštą taškuose, užfiksavo 47-51 dB triukšmo lygį. Tyrimo išvadoje konstatuota, jog toks lygis neviršija leistinų normų gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje.

Urbanistinės kultūros vystymas. Telecentras kasmet dalyvauja atviros architektūros savaitgaliuose Open House Vilnius (OHV). Jų metu Telecentro savanoriai kartu su OHV savanoriais veda nemokamas ekskursijas, kurių dalyviams iš Lietuvos ir užsienio  yra pristatomas Vilniaus TV bokštas, jo statybos istorija, architektūrinės ir technologinės ypatybės.

2020 m. OHV savaitgalyje, vykusiame liepos 11-12 dienomis, buvo priimta 400 lankytojų. 

 

 1. Indėlis į visuomenės švietimą radijo inžinerijos tema.

Vilniaus TV bokšte yra organizuojamos šviečiamojo pobūdžio ekskursijos, kurių tikslas – supažindinti visuomenę su šalies radijo inžinerijos pasiekimais ir istorija, pristatyti TV ir radijo siuntimo technologijų raidą ir dabartį. Per 2020 metus organizuotos 43 tokio pobūdžio ekskursijos, kuriose dalyvavo 325 lankytojai.

Naujų TV kanalų paleidimo į eterį inauguraciniai renginiai, kuriuose dalyvauja šalies vadovai ir žiniasklaida, yra organizuojami TV bokšto Siųstuvų salėje. 2020 metų rugpjūtį čia buvo organizuotas kanalo LRT LITUANICA transliavimo Suvalkų kraštui (Lenkija) starto inauguracinis renginys.

Ateityje, atlikus TV bokšto kapitalinę rekonstrukciją, planuojama dar labiau padidinti šio objekto lankomumą ir sustiprinti ne tik jo pramoginę, bet ir švietimo-ugdymo funkciją, išplėsti bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis apimtis.

2020 metų tikslai aplinkosaugos srityje

  Tikslas Vykdymas
Įmonės strategijos lygmenyje
I. Pradėti įgyvendinti saulės jėgainių diegimo telecentro objektuose projektą +
Darnaus verslo komiteto lygmenyje
II. Nustatyti energetinių ir gamtinių išteklių vartojimo rodiklius ir surinkti atitinkamus duomenis +
III. Surinkti duomenis apie išmetalus ir atliekas +
IV. Surinkti duomenis apie skleidžiamą elektromagnetinę spinduliuotę +

 

I. Saulės jėgainių projektas

Atlikusi poveikio aplinkai studiją,  bendrovė nustatė, kad didžiausią poveikį aplinkai daro suvartodama didelius kiekius elektros energijos. Siekdamas sumažinti poveikį aplinkai ir tapti gaminančiu elektros energijos vartotoju bei apsirūpinti iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaminama energija, Telecentras 2020 metais inicijavo saulės jėgainių įmonės objektuose įrengimo projektą. Į šį projektą Telecentras žiūri kaip ypač svarbų įmonės strategijos darnumo srityje elementą, jam skiriamas išskirtinis įmonės vadovybės dėmesys, administraciniai bei finansiniai resursai.

2020 metais pradėtas pilotinis projektas, kurio tikslas – įrengti 0,5 MW galingumo saulės jėgainę šalia Molėtų TV bokšto. Rugsėjo 11 dieną buvo pasirašyta sutartis su rangovu ir iki metų pabaigos atlikti projektavimo bei leidimų derinimo darbai. Jėgainės paleidimas numatomas 2021 m. I pusmetį. 2021-2022 metais įmonė planuoja instaliuoti  saulės baterijų parkus, kurių suminė galia siektų iki 4 MW, o tolimesnėje perspektyvoje – iki 23 MW.

 

II. Energetinių ir gamtinių išteklių vartojimas

Vykdydamas ekonominę bei technologinę veiklą Telecentras vartoja įvairius energetinius ir gamtinius išteklius, taip pat sukuria tam tikrus kiekius įvairių išmetalų ir  atliekų ir. Pagrindinių energetinių ir gamtinių išteklių vartojimas 2020 metais pateikiamas 6 lentelėje.

 

Energetinių ir gamtinių išteklių vartojimas Telecentro veikloje 2019-2020 m.*

Išteklių rūšis Matavimo rodiklis Suvartota 2020 m. Suvartota 2019 m. Skirtumas Skirtumas proc.
Elektros energija (įsigyta tiesiogiai iš energijos tiekėjų) kWh 13 304 698 13 246 125 58 573 +0,4
Šilumos energija kWh 925 324 914 822 10 502 +1
t.s. įsigyta centralizuotos šilumos kWh 800 635

770 608

 

30 027 +4
t.s. sunaudota dujų šildymui kWh 124 689 144 214 -19 525 -14
Naftos produktai l 78 250 91 991 -13741 -15
t. s. dyzelinas l 62 597 62 277 320 +1
t.s. benzinas l 15 653 29 714 -14 062 -47
Vanduo m3 3 786 4 065 -278 -7
Maisto produktai ir žaliavos (Paukščių take) kg 34 168 59 295 -25 127 -42

* – rodikliai supavalinti iki sveikųjų skaičių

 

Elektros energija. 2020 m. Telecentras tiesiogiai iš elektros energijos tiekėjų įsigijo 13,25 mln. kWh energijos arba 0,4 proc. daugiau negu 2019 metais. Nežymus augimas susijęs su įmonės LTE tinklo ir kitos technologinės veiklos plėtra. Visa tiesiogiai įsigyta elektros energija yra žalioji, t.y. pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių. Ji sudaro apie 70 proc. visos Telecentro reikmėms sunaudojamos elektros energijos.

Apie 30 proc. nuo bendro  elektros energijos poreikio  (apie 6 mln. kWh) 2020 m. buvo įsigyta ir suvartota objektuose, kuriuose Telecentras nuomoja patalpas savo veiklai vykdyti (įrangai talpinti, klientų aptarnavimui prekybos centruose ir pan.) ir kuriuose energijos šaltinių pasirinkimo negali įtakoti. Didžiąja dalimi ši veikla susijusi su MEZON paslaugų teikimu, todėl planuojama, kad 2020 metų pabaigoje pardavus MEZON verslą,  ši dalis bendroje suvartotos elektros energijos struktūroje gerokai sumažės.

Šilumos energija. 2020 m. Telecentras pastatų šildymui iš miestų centralizuotų šilumos tiekimo tinklų įmonių įsigijo 925 324 kWh šilumos karšto vandens (termofikato) ir gamtinių dujų pavidalu. Tai 1 proc. daugiau negu įsigyta 2019 metais (914 822 kWh).

Naftos produktai.  Bendrovė naudoja naftos produktus (benziną ir dyzelinį kurą) automobiliuose, o taip pat generatoriuose, kurie yra sumontuoti siekiant užtikrinti nepertraukiamą energijos tiekimą svarbiuose objektuose. 2020 metais sunaudota 78,3 tonos kuro arba 15 proc. mažiau negu 2019 metais (92 tonos). Kuro vartojimas sumažėjo dėl mažesnės bendrosios įmonės autoparko ridos (-8 proc.), 2019 metais vykdytų ekologinio vairavimo mokymų, griežtesnės kontrolės priemonių bei intensyvesnio taksi paslaugų naudojimo.

Vanduo. 2020 m. Telecentro administraciniuose ir technologiniuose objektuose suvartota 3786 m3  vandens. Vandens vartojimas sumažėjo 7 proc., lyginant su 2019 metais (4065 m3) – daugiausiai dėl 4 mėn. laikotarpiui lankytojams uždaryto Vilniaus TV bokšto.

Maisto produktai. Vilniaus TV bokšte esantį restoraną „Paukščių takas“ kasmet aplanko dešimtys tūkstančių žmonių. Lankytojų maitinimui kasmet sunaudojamas didelis kiekis maisto produktų ir žaliavų. 2020 metais dėl COVID-19 pandemijos trečdalį metų, t. y. 4 mėnesius, „Paukščių takas“ neveikė, todėl maisto produktų ir žaliavų vartojimas sumažėjo 42 proc., nuo 59,3 tonų (2019 m.) iki 34,2 tonų (2020 m.).

 

III. Išmetalai ir atliekos

Savo ekonominėje ir technologinėje veikloje Telecentras sukuria įvairių išmetalų, atliekų ir kitokį poveikį aplinkai darančių procesų:

 1. CO2 išmetalai (pėdsakas)

Telecentro 2020 metais išmestas CO2 kiekis įvertintas atsižvelgiant į šiuos pagrindinius CO2 šaltinius:

 1. a) suvartotą elektros energijos iš neatsinaujinančių energijos šaltinių kiekį, sudarantį 30 proc. nuo visos suvartotos elektros energijos (5702000 kWh). Kiekis paskaičiuotas remiantis prielaida, kad visa Telecentro reikmėms suvartota energija ne Telecentrui priklausančiuose objektuose (žiūr. Elektros energijos vartojimas) buvo sugeneruota iš neatsinaujinančių energijos išteklių;
 2. b) šilumos energijos kiekį. Kadangi įmonė neturi duomenų apie kuro, naudojamo šilumai pagaminti, tipą, remtasi prielaida, kad visa ši energija (925 324 kWh) buvo sugeneruota deginant dujas;
 3. c) 2019 m. įmonės automobilių nuvažiuotą kilometražą (1318589km), taip pat sunaudoto kuro kiekius pagal kuro tipą (benzinas – 15653 l, dyzelis – 62597 l);
 4. d) metinį suvartojimą įmonės veiklai reikalingų priemonių, tokių kaip maisto produktai (restorane „Paukščių takas“), popierius ir media popieriuje, darbo drabužiai, kompiuterinė ir kitokia IT įranga, telekomunikacijų ir siuntinių pristatymo paslaugos, autotransporto priemonės, baldai ir kiti produktai bei paslaugos.

Perskaičiavus šiuos duomenis į CO2 pėdsaką, konstatuotina, kad 2020 metais įmonė naudodama šiuos neatsinaujinančius energijos ir kuro išteklius išmetė į aplinką 1723 tonų CO2 . Tai 0,6 proc. daugiau negu 2019 m.  (1712 tonų CO2) ir iš esmės susiję  kiek didesniu energetinių išteklių vartojimu 2020 metais.

PASTABA: Skaičiavime taikytos Aplinkos ministerijos taikomos skaičiuoklės (https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=lt).

2. Antrinės medžiagos ir atliekos utilizavimui

Telecentras per metus atrenka ir antrinių medžių supirkėjams priduoda didelį kiekį įvairių atliekų. 2020 metais Telecentras pridavė 7624 kg metalo, plastiko, elektroninės įrangos ir elementų, akumuliatorių, baterijų ir kitokių medžiagų. Taip pat reguliariai organizuojami kilnojamo turto aukcionai, kuriuose realizuojami automobiliai, baldai, kompiuterinė įranga ir kitas Telecentro veikloje nebenaudojamas turtas.

3. Buitinės atliekos

Dėl sudėtingos atliekų apskaitos metodikos  šiuo metu nėra galimybės pateikti informaciją apie  buitinių atliekų kiekius (svorius), kurie sugeneruojami Telecentro veikloje. 2019 metais už buitinių šiukšlių išvežimą sumokėta apie 11 tūkst.  eurų. Ši informacija bus tikslinama ateityje, bendradarbiaujant su atliekų tvarkymo tarnybomis ir įmonėmis.

Siekdamas sumažinti plastiko kiekį buitinėse atliekose Darnaus verslo komitetas  2020 m. spalio mėn. inicijavo plastikinių vienkartinių kavos puodelių ir šaukštelių pakeitimą popieriniais puodeliais bei mediniais šaukšteliais. Tuo būdu per metus apie 240 kg plastiko atliekų bus pakeista greičiau yrančiomis arba lengviau perdirbamomis medžiagomis.

4. Maisto atliekos

2020 metais “Paukščių tako” restorane dėl pasibaigusio vartojimo termino ir kitų priežasčių buvo nurašyta 979 kg maisto produktų ir žaliavų, tai sudaro 2,9 proc. nuo viso patiekalų gamybai įsigyto produktų ir žaliavų kiekio (2019 m. – 1 proc.). Nurašytų produktų ir žaliavų kiekis pernai padidėjo, nes dėl COVID-19 karantino buvo  du kartus sustabdyta restorano veikla, dėl ko teko  nurašyti didelį kiekį einamųjų maisto gamybos atsargų.

 

V. Elektromagnetinė spinduliuotė

Telecentro kertinė veikla susijusi su elektromagnetinių bangų išspinduliavimu į eterį. Radijobanginiu būdu įmonė siunčia televizijos ir radijo programas, 2019-2020 m. taip pat teikė  telekomunikacijų paslaugas per LTE ir WIFI ryšio tinklus, taip pat naudojamos radijo relinės linijos.

 

Telecentro siųstuvų suminė galia 2020 metais

Veiklos sritis Siųstuvų skaičius Suminė efektinė spinduliuojamoji galia (MW)
TV ir radijo programų siuntimas 173 3 (ERP)
4G LTE telekomunikacinis tinklas 2996 3,8
WIFI telekomunikacinis tinklas 2207 0,005
Vidurinių bangų siųstuvas Viešintose 1 0,07
VISO 5377 6,875

 

 

Telecentras periodiškai atlieka elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų matavimus savo radiotechniniuose objektuose pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro  patvirtintus stebėsenos planus. 2019 metais atlikti matavimai parodė, kad Telecentro radiotechninių objektų sukuriamas elektromagnetinio lauko energijos srautas objektų aplinkoje yra mažesnis už 0,01 W/m2, kas sudaro <0,5 proc. nuo HN 80: 2015 leistinos elektromagnetinio lauko intensyvumo ribos (2 W/m2) nagrinėjamame dažnių ruože.

Vertinant  visų Telecentro radiotechninų objektų sukuriamą išspinduliojamos energijos poveikį bendram  elektromagnetinio lauko fonui Lietuvos mastu, pažymėtina, jog suminė Telecentro stočių efektinės spinduliuotės galia (6,9 MW)  nuo visų Lietuvoje registruotų radijo bangomis veikiančių stočių, kurių suminė efektinė spinduliuotės galia siekia 316  000 MW, sudaro nykstančiai mažą dalį (0,002 proc.),  todėl poveikis bendram fonui yra laikytinas  nereikšmingu.

Bendrovėje patvirtinta Korupcijos prevencijos politika, kurios aprašas yra skelbiamas internetinėje įmonės svetainėje (psl. Korupcijos prevencija). Bendrovėje yra  paskirtas atsakingas už korupcijos prevenciją darbuotojas..

2020 metais buvo vykdomi šie veiksmai bei priemonės korupcijos prevencijos srityje:

 • Vasario 14 d. buvo organizuota antikorupcinio švietimo paskaita, kurią vedė lektorė iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.
 • Balandžio 23 d. buvo atnaujintas bendrovės Etikos kodeksas, kuris aprašo veiksmus, bendraujant su klientais, darbuotojais, akcininku, verslo partneriais, konkurentais, visuomene.
 • Spalį jau trečius metus atlikta darbuotojų korupcijos suvokimo apklausa. Analizė parodė, jog Bendrovėje dominuoja sveika,  korupcijai nepalanki aplinka.  Į pagrindinį apklausos klausimą „Kaip manote, ar Jūsų darbovietėje toleruojama korupcija?“ neigiamai atsakė 98,2 proc. darbuotojų. Tokia pati dalis respondentų pasisakė, jog nėra per pastarąją pusmetį davę kyšio. Tačiau vis dar 7 proc. darbuotojų siūlytų atlygį, jei tai padėtų išspręsti jų problemas kitose įstaigose (https://www.telecentras.lt/blog/2020/11/10/darbuotoju-apklausos-apie-tolerancija-korupcijai-rezultatai/) .
 • Spalio 28 d. Telecentras patvirtintas Veiklos partnerių etikos kodeksas. Telecentras siekia, kad tiekimo grandinėje bei įmonės verslo partnerių rate būtų skleidžiama atsakingo, etiško ir darnaus verslo principai, taip pat kad būtų stiprinamas korupcijos suvokimas ir būtų ugdoma netolerancija šiai socialinei ydai. Kodekso nuostatos taikomos bendrovės partneriams, prekių ir paslaugų teikėjams bei jų subrangovams. Būdami Telecentro partneriais fiziniai ir juridiniai asmenys deklaruoja žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimą, sąžiningą mokesčių mokėjimą, konkurencijos ir antimonopolinių įstatymų laikymąsi, griežtą korupcijos, kitų nusikaltimų, teisės pažeidimų draudimą, aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi.
 • Gruodį sukurtas dovanų žurnalas, kuriame užfiksuoti 2 įrašai (gautos kalėdinės verslo dovanos, kurios buvo perduotos per kurjerius). Buvo nuspręsta šias dovanas panaudoti darbuotojų idėjų konkursų prizams. Balandžio mėnesį atnaujintas bendrovės Etikos kodeksas, kuris aprašo veiksmus bendraujant su klientais, darbuotojais, akcininku, verslo partneriais, konkurentais, visuomene.
 • 2020 m. pirkimų srityje, bendrovė taip pat sukūrė tiekėjų registrą, kuriame potencialūs rangovai gali iš anksto užsiregistruoti ir būti pakviesti dalyvauti pirkimų konkursuose jų atstovaujamų prekių ir paslaugų srityse.
 • Bendrovė, kartu su kitomis Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priklausančiomis įmonėmis, dalyvauja korupcijos prevencijos veikloje. Išskirtos šios sritys, galinčios turėti padidintą korupcijos pasireiškimo riziką: pirkimų vykdymas ir paramos teikimas. Kadangi paramos teikimas beveik nebevykdomas, korupcijos prevencijos veiksmai koncentruojami į pirkimų vykdymo sritį. Tuo tikslu, 2020 m. buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tyrimas vieno iš bendrovės padalinių – „Paukščių tako“ pirkimuose. Tyrimo metu nustatyti trūkumai ir pasiūlymai perkelti į veiksmų planą (https://www.telecentras.lt/wp-content/uploads/2020/10/Korupcijos_tikimybes_ataskaita_2020.pdf). Be aukščiau paminėtų veiksmų, bendrovė šioms sritims skiria didesnį atsakingų darbuotojų dėmesį, ypač darbuotojų švietimo ir privačių interesų derinimo srityse.

Bendrovėje veikia pranešimų apie galimus korupcinius pažeidimus kanalas. Tai yra dedikuota el. pašto dėžutė  korupcijos.prevencija@telecentras.lt kurios turinį mato ir administruoja bendrovėje už korupcijos prevenciją atsakingas darbuotojas. Darbuotojai skatinami pranešti apie galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus. Anoniminiai pranešimai taip pat nagrinėjami. Pranešėjo tapatybė griežtai saugoma remiantis LR Pranešėjų apsaugos įstatymu.