Darnus verslas

DARNAUS VERSLO TELECENTRE PAGRINDAI

Pagrindinės nuostatos, principai, veikėjai ir dokumentai

KERTINIAI DOKUMENTAI

Vystydamas Darnaus verslo (Darniąją) veiklą, Telecentras remiasi šiais kertiniais dokumentais ir jų nuostatomis:

POLITIKOS IR TVARKOS

Pagrindinės Darnioje veikloje taikomos politikos ir tvarkos yra šios:

 • Bendrovės Darnaus verslo politika;
 • Korupcijos prevencijos politika;
 • Privačių interesų ir konfliktų derinimo tvarka;
 • Asmens duomenų apsaugos politika;
 • Lygių galimybių politika;
 • Bendrovės smurto ir priekabiavimo darbe prevencijos politika;
 • ​​​​​​​Kokybės politika;
 • Informacijos saugumo politika;
 • Sutarčių su tiekėjais valdymo tvarka;
 • Dovanų politikos gairės;
 • Rizikų valdymo politika;
 • Rizikų nustatymo ir valdymo tvarka;
 • Paramos valdymo taisyklės.

Telecentras vykdo Darnaus verslo (Darniąją) veiklą atsižvelgdamas į suinteresuotų šalių lūkesčius bei interesus, taip pat siekdamas įtraukti suinteresuotas šalis į Darniosios veiklos tikslų nustatymą, planavimą ir įgyvendinimą. Įmonė išskiria šias suinteresuotas šalis:

 • Darbuotojai ir jų atstovai
 • Valstybės institucijos (akcentuojant atliekančias savininko ir reguliavimo funkcijas institucijas);
 • Klientai (organizacijos ir ūko subjektai
 • Tiekėjai ir partneriai.

Telecentro santykis su suinteresuotomis šalimis atskleidžiamas per jų  lūkesčių bei interesų identifikavimą ir juos atliepiančią įmonės veiklą (žiūr lentelę).

Suinteresuotųjų šalių lūkesčiai/interesai ir Telecentro veikla juos atliepiant
Suinteresuotoji šalis Svarbiausi lūkesčiai/interesai Lūkesčius atliepiantys Telecentro veiksmai
Darbuotojai ir jų atstovai Stabili įmonės verslo perspektyva Verslo strategijos ir jos pokyčių pristatymas įmonės intranete bei susitikimuose su darbuotojais
Aiški verslo strategija
Rūpestingas ir įsiklausantis darbdavys: rūpestis darbuotojų gerove (atlygis, sveikata, sauga, motyvuojanti ir psichologiškai komfortiška aplinka) Kryptinga ir struktūruota Personalo politika, reguliarūs darbuotojų pasitenkinimo (įsitraukimo) tyrimai, produktyvūs santykiai su profsąjungomis
Geras įmonės įvaizdis ir reputacija Padidintas dėmesys komunikacinėms ir įvaizdinėms rizikoms, jų įtraukimas į rizikų registrą
Socialiai atsakinga ir darni įmonė Vidinės komunikacijos priemonėmis darbuotojai informuojami apie darnaus verslo veiklas ir projektus, skatinant jų įsitraukimą ir dalyvavimą
Valstybės institucijos Patvirtintos verslo strategijos vykdymas Koncentracija į strateginių tikslų vykdymą, susiejant pasiektą pažangą su vadovų ir darbuotojų motyvacinėmis priemonėmis
Atitiktis  gerosios valdysenos reikalavimams ir normoms Diegiami gerosios valdysenos principai ir praktikos, remiantis VKC rekomendacijomis
Savalaikis informacijos teikimas, užklausų vykdymas Efektyvus dokumentų valdymo sistemos įdarbinimas, teisinių dokumentų ir komunikacinių pranešimų derinimas
Dalyvavimas valstybės  institucijų iniciatyvose ir projektuose Įsitraukimas į žaliąjį Lietuvos kursą (saulės elektrinės, kt. įmonės energetiniai projektai), Judumo, energijos taupymo iniciatyvas,  Atvirų duomenų portalo veiklą
Socialiai atsakinga ir darni įmonė Institucijų informavimas apie darnaus verslo veiklas ir projektus, įtraukimas į darnumo strategijos formavimą per apklausas, kitas grįžtamojo ryšio priemones
Klientai (organizacijos ir ūkio subjektai) Kokybiškos paslaugos, teikiančios aukštą pridėtinę vertę

Periodiškai vykdomi klientų pasitenkinimo tyrimai ir apklausos, kurių pagrindu koreguojami procesai, tvarkos, bendravimo su klientais nuostatos.

Paslaugų kokybės stebėsena ir investicijos į tinklo atnaujinimą

Proaktyvus ir pozityvus santykis su klientu
Greitas reagavimas į kreipinius, užklausas ir pretenzijas
Socialiai atsakinga ir darni įmonė Klientų informavimas apie svarbiausius poveikius, rodiklius ir veiklas; ISO standartų diegimas ir sertifikavimas
Tiekėjai ir partneriai Skaidrūs pirkimai, besiremiantys aiškiomis taisyklėmis ir procedūromis Pirkimų proceso ir taisyklių tobulinimas, atsižvelgiant į išsakomus poreikius ir pastabas
Socialiai atsakinga ir darni įmonė Partnerių informavimas apie darniąją veiklą, vykdomas tvarumo iniciatyvas bei projektus; Žaliųjų pirkimų integravimas į pirkimų taisykles ir procesus

Telecentro Darnioji veikla įgyvendinama trimis pagrindinėmis kryptimis:

 • Aplinkosaugos
 • Socialine
 • Valdysenos

Kiekvienoje iš šių krypčių įmonė apibrėžė svarbiausius poveikius ir pagrindines temas, į kurias orientuoja ir ateityje orientuos savo darniąsias veiklas bei projektus.

Socialinėje kryptyje įmonė koncentruojasi į  šias 13 temų:

 1. Informacinės visuomenės tvarios ir patikimai veikiančios infrastruktūros užtikrinimas;
 2. Asociacijų laisvė ir kolektyvinės derybos;
 3. Darbuotojų pasitenkinimas ir įgalinimas;
 4. Darbuotojų kaita, darbuotojų kompetencijų tobulinimas ir būsimų darbuotojų rengimas;
 5. Darbuotojų sveikata ir sauga;
 6. Sąžininga ir konkurencinga atlygio politika bei darbuotojų gerovė;
 7. Klientų pasitenkinimas;
 8. Vartotojų sveikata ir sauga;
 9. Nediskriminavimas ir žmogaus teisių užtikrinimas, lyčių lygybė;
 10. Darnumas tiekimo grandinėje;
 11. Socialinis dialogas, bendruomenių įtraukimas, savanorystė;
 12. Darnaus turizmo skatinimas;
 13. Visuomenės pilietiškumo ir istorinės atminties ugdymas.

Aplinkosaugos kryptyje įmonė koncentruojasi į  šias 7 temas:

 1. Energijos naudojimo efektyvumas;
 2. Poveikis klimato kaitai ir jo mažinimas bei klimatui neutralios veiklos siekis;
 3. Žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimas, atliekų prevencija ir mažinimas;
 4. Poveikis gamtinėms teritorijoms ir bioįvairovės išsaugojimas;
 5. Vandens naudojimas;
 6. Vartotojų švietimas energijos taupymo klausimais;
 7. Aplinkosaugos vadybos tobulinimas.

Valdysenos kryptyje įmonė koncentruojasi į šias 7 temas:

 1. Darnumo valdymas ir komunikacija;
 2. Verslo etika ir korupcijos prevencija;
 3. Duomenų privatumas ir sauga;
 4. Kibernetinė sauga;
 5. Žalieji pirkimai;
 6. Darniosios inovacijos;
 7. Darnios veiklos rizikų valdymo sistema (įskaitant prisitaikymą prie klimato kaitos ir atsparumą jai).
Telecentro svarbiausių poveikių ir temų matrica
Suinteresuotos šalys
Labai svarbu
 • Žiedinės ekonomikos įgyvendinimas ir atliekų tvarkymas
 • Poveikis gamtinėms teritorijoms ir bioįvairovė
 • Vandens naudojimas
 • Visuomenės pilietiškumo ir istorinės atminties ugdymas
 • Darniojo turizmo skatinimas
 • Kibernetinė sauga
 • Paramos Ukrainai teikimas
 • Atlygio politika ir darbuotojų gerovė
 • Informacinės visuomenės tvarios ir patikimai veikiančios infrastruktūros užtikrinimas
 • Poveikis klimato kaitai/klimatui neutrali įmonė
 • Etika ir korupcijos prevencija
Svarbu
 • Socialinis dialogas, bendruomenių įtraukimas ir savanorystė
 • Nediskriminavimas, žmogaus teisės, lyčių lygybė
 • Vartotojų sauga ir sveikata
 • Darniosios inovacijos
 • Darbuotojų sauga ir sveikata
 • Klientų pasitenkinimas
 • Energijos taupymas ir naudojimo efektyvumas
 • Žalieji pirkimai ir darnumas tiekimo grandinėje
 • Aplinkosaugos vadybos tobulinimas
Vidutiniškai svarbu
 • Asociacijų laisvė ir kolektyvinės derybos
 • Darbuotojų kaita ir pasirengimas jai
 • Vartotojų švietimas energijos ir ekologijos temomis
 • Darnumo valdymas ir komunikacija
 • Duomenų privatumas ir sauga
 • Darbuotojų pasitenkinimas ir įgalinimas
Vidutiniškai svarbu Svarbu Labai svarbu
Telecentras (vidinis vertinimas)

DARNAUS VERSLO VEIKLA 2022 METAIS

Vadovybės pozicija, metiniai tikslai, metinė ataskaita

Remiantis 2022 m. Darnaus verslo ataskaita: Pristatydamas Telecentro 2022 m. Darnaus verslo ataskaitą pirmiausiai akcentuočiau praėjusiais metais sustiprėjusią Darniosios veiklos ir įmonės verslo procesų integraciją, glaudesnes darnumo tikslų sąsajas su įmonės verslo strategija ir vadyba. Pernai darnumas buvo įvardintas kaip vienas pagrindinių Telecentro strateginių prioritetų, o darnumo tikslai – įtraukti į verslo strateginį planą.

Darnumo prioretizavimas vadyboje pasireiškė per didesnį vadovų komandos ir struktūrinių padalinių įsitraukimą į Darniąją veiklą. Tai leido kiekybiškai ir kokybiškai sustiprinti bei išplėsti Darnaus verslo komiteto, sudaryto iš padalinių deleguotų atstovų, iki 2022 metų vykdytą veiklą.

Šis Darniosios veiklos statuso augimas taip pat buvo atspindėtas ir pagrindiniame veiklą apibrėžiančiame dokumente – atnaujintoje Darnaus verslo politikoje.

Kertine Darniosios veiklos kryptimi 2022 metais išliko poveikio aplinkai mažinimas bei su pastaruoju susijęs energetinis tvarumas. Pagrindiniai tikslai šioje srityje – energijos iš saulės gamyba ir  CO2 išmetalų mažinimas.

Siekdami šių tikslų, pernai mes tęsėme nuosavų saulės jėgainių statybą. Jų bendra galia metų pabaigoje pasiekė 0,536 megavato ir leido pasigaminti apie 4 proc. suvartojamos energijos. Suprantama, tai tik kelio pradžia – kelio, kuriuo įmonė ir toliau juda vis su didesniu pagreičiu.

2022 m. priėmėme itin svarbų sprendimą, įgalinantį įmonę pereiti nuo pavienių aplinkosaugos iniciatyvų ir priemonių prie  sisteminės aplinkosaugos vadybos. Kalbu apie aplinkos apsaugos ir energijos vadybos sistemų  sertifikavimą pagal ISO standartus 14001:2015 ir 51001:2018. Sertifikavimo procesas, kurį pradėjome 2022 m. IV ketvirtį, buvo sėkmingai užbaigtas 2023 metų I ketvirtį.

Pernai buvo vykdoma ir daugiau su poveikio gamtai mažinimu susijusių iniciatyvų. Viena iš įdomesnių – bioįvairovės išsaugojimo bandomasis projektas, kuris atlikome Molėtų TV bokštą supančioje teritorijoje. Eksperimento metu į šią teritoriją buvo įleistos avys. Jos pakeitė iki tol vykdytą mechanizuotą šienavimą, kuris, kaip žinia, skurdina pievos augalų ir mikrofaunos įvairovę. Pirmasis bandymas – kad ir buvo sudėtingas – „neprisvilo“, tad  planuojame šį žaliąjį eksperimentą tęsti ir 2023 metais.

Remigijus Šeris, generalinis direktorius

2022 m. Darnaus verslo ataskaitą (pdf 8 MB) atsidarysite  spustelėje viršelį