side-area-logo

Darnus verslas

Darnus verslas Telecentre

 

Telecentras vykdo veiklą laikydamasis darnaus verslo principų ir juos taiko aplinkosaugos, žmogaus teisių ir lygių galimybių, ryšių su bendruomenėmis, antikorupcijos bei pirkimų skaidrumo srityse. Darniosios veiklos pagrindai yra išdėstyti įmonės Darnaus verslo politikoje.

Santykiams su tiekėjais, rangovais ir kitais Telecentras kelia darnaus ir etiško verslo reikalavimus, kurie yra išdėstyti  Veiklos partnerių etikos kodekse.

Darnioji veikla 2019 metais

 

Bendrovė, siekdama veikti vadovaujantis socialinės atsakomybės principais, laikosi ir plėtoja darnaus verslo vystymosi politiką ir vadovaujasi 2019 m. patvirtintu Bendrovės Etikos kodeksu.

Bendrovė siekia vystyti tvaraus verslo modelį, stiprinti verslo bei visuomenės santykius, ugdyti žmogiškąjį kapitalą, mažinti veiklos rizikas.

2019 m. bendrovėje vykusios Talentų programos metu, buvo susisteminta darnumo veikla bendrovėje.

2019 m. gruodžio mėnesį bendrovėje generalinio direktoriaus įsakymu suburtas Darnaus verslo komitetas. Komiteto nariai atsakingi už socialinės gerovės bei aplinkosaugos iniciatyvas bendrovėje. Tvaraus verslo komitetas parengė Darnumo tvarką, kurioje aprašytos bendrovės propaguojamos vertybės bei verslo principai santykiuose su darbuotojais, klientais, akcininku, verslo partneriais, konkurentais, visuomene ir aplinka.

 

Darbuotojai

Santykiuose su darbuotojais bendrovė laikosi šių principų:

– Sąžiningas atlygis. Atlygio mokėjimo tvarka patvirtinta bendrovėje galiojančioje Kolektyvinėje sutartyje. Darbuotojų atlygio rėžiai nustatyti ir tikslinami remiantis Korn Ferry tyrimo rekomendacijomis. Nors bendrovė neturi išsikėlusi tikslo pasiekti rinkos medianos visose pareigybėse, kasmet planuojamas ir vykdomas atlyginimų didinimas siekiant priartėti prie rinkos lygio.

– Profesinių sąjungų veikla. Bendrovėje veikiančiose profesinėse sąjungose darbuotojai turi galimybę dalyvauti, išsakyti savo pastebėjimus, teikti procesų gerinimo idėjas.

– Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas darbe. Bendrovės struktūroje yra pareigūnas, kuris atsakingas už darbų saugą ir darbuotojų sveikatą. Jis ne tik užtikrina privalomą instruktavimą, patikras, vizitus, pratybas, tačiau ir veda ugdomąsias paskaitas, pvz. gaisrinės saugos klausimu, kovos su virusu ir kitais su darbuotojų sveikata susijusiais klausimais.

– Papildomas sveikatos draudimas. Rūpindamasi darbuotojų gerove, bendrovė draudžia darbuotojus papildomu sveikatos draudimu, kuris suteikia darbuotojams papildomą galimybę profilaktiškai ar susirgus

– gauti geresnės kokybės sveikatinimo ir gydymo paslaugas.

– Ugdymas/Kvalifikacijos kėlimas. Bendrovė ieško priemonių ir būdų ugdyti darbuotojus ne vien privalomuosiuose ar profesiniuose mokymuose, tačiau suteikia galimybę tobulėti ir kitomis priemonėmis. 2019 m. bendrovėje buvo sėkmingai įgyvendinta Talentų programa, skirta vadovų rezervo sudarymui.

– Nuotolinis darbas (remote work) – esant objektyviam poreikiui, suderinus darbo organizavimo principus, darbuotojui suteikiama galimybė dirbti nuotoliniu būdu.

– Vaikų kambarys. Derinant šeiminius ir darbo įsipareigojimus, darbuotojų vaikams centrinėje būstinėje yra įrengtas kambarys, kuriame jie gali praleisti dalį dienos laiko laukdami kol tėvai pabaigs darbus.

Bendrovėje kiekvienais metais vykdomas darbuotojų nuomonės tyrimas. 2019 m. tyrime savo nuomonę išsakė 57% bendrovės darbuotojų (2018 m. 50%). Bendrasis tyrimo rodiklis 3,89 (maksimalus vertinimas 5). Palyginus su 2018 m. bendrasis rodiklis nepakito. Darbuotojų nuomonės tyrimo rezultatai pristatomi bendrovės vadovybei ir aptariami su darbuotojais. Atsižvelgiant į gautas pastabas, parengiami planai probleminėms sritims pagerinti.

 

Visuomenė

Savo verslo sėkme dalijamės su visuomene ir bendruomenėmis, kuriose veikiame:

– Bendrovė valdo Vilniaus televizijos bokštą -tai yra aukščiausias statinys šalyje, kartu tai – miesto simbolis, turizmo traukos centras bei svarbi Sausio 13-osios įvykių vieta. Bendrovė atsakinga už istorinės vietos išsaugojimą: Bokšto I-ame aukšte yra įkurtas Sausio 13-osios atminimo muziejus, kasmet yra remiamas sausio 13-sios bėgimas, žuvusiųjų pagerbimas jų žūties vietose, organizuojami įvykių dalyvių susirinkimai.

– Valstybinių švenčių proga (Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Liepos 6-osios) bendrovė kviečia visuomenę į specialiai šioms progoms skirtus renginius – pagrindinis šventės akcentas – valstybinės vėliavos pakėlimas ant TV bokšto.

– Darnus ryšys su rajono bei miesto savivaldybėmis pristatant bendrovės produktus, technologinius sprendimus. Regionų klientų aptarnavimo ir pardavimo skyrių

kolegos mielai pristato bendrovės technologinius sprendimus, galinčius suteikti geresnius darbo atlikimo ar visuomenės aptarnavimo sprendimus.

– Bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis. Siūlomos praktikos vietos telekomunikacijų technologijas studijuojančiam jaunimui.

– Open House Vilnius. 2018 ir 2019 m. buvo organizuojamos visuomenės labai pamėgtos ekskursijos į Vilniaus TV bokštą.

– Šeimos kortelės. Suorganizuotas privilegijų paketas socialiai pažeidžiamiausioms grupėms.

 

Vartotojai

Aukščiausi reikalavimai paslaugų kokybei ir inovatyvūs sprendimai padeda patenkinti reikliausių klientų poreikius:

– Bendrovė teikia vartotojams inovatyvius produktus belaidėmis technologijomis. Telecentras pirmasis šalyje pasiūlė ir sėkmingai vysto IPTV paslaugą per LTE ir wifi ryšius, 2019 m. startavo HiTV paslauga apimanti eterinės televizijos ir Interneto sinergijas.

– Bendrovė sėkmingai įgyveno ir vykdo BDAR reikalavimus.

 

Aplinkosauga

Telecentras vykdo veiklą laikydamasis darnumo su gamtine ir socialine aplinka principų.

Elektromagnetinė spinduliuotė. Bendrovė, kurios pagrindinė veiklos sritis susijusi su įvairių dažnių ir įvairios galios radijo bangų (signalų) siuntimu, bazines stotis ir kitą radiotechninę įrangą projektuoja, stato ir eksploatuoja vadovaudamasi 2011 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-199 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dažnių juostoje“ bei 2014 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-685 patvirtintu Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašu. Sutinkamai su šiais ir kitais norminiais aktais Bendrovė reguliariai 12 mėn. metinis pranešimas | 2019 organizuoja elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimus.

Atliekos. Bendrovė užsiima kompiuterių ir jos komponentų (baterijų ir akumuliatorių) platinimu, tad laikosi platintojams nustatytų aplinkosauginių reikalavimų. Su GIA (Gamintojų ir importuotojų asociacija) sudaryta sutartimi Telecentras įgyvendina Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus, vykdant su baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių atliekų tvarkymu susijusią veiklą. Taip pat yra su GIA sudaryta sutartis ir dėl elektros bei elektroninės įrangos surinkimo ir išvežimo utilizuoti.

2019 m. Bendrovei specialių priemonių dėka pavyko padidinti klientinės įrangos apyvartumą (daugkartinį panaudojimą). Buvo išplėstas procesas, pagal kurį grįžusi iš klientų įranga yra sutvarkoma, perpakuojama ir parengiama tolesniam panaudojimui. Tuo būdu grįžtančios į vartojimo ciklą įrangos dalis išaugo nuo 30 proc. iki 60 proc. kas leidžia įmonei ne tik taupyti finansinius ir materialinius resursus, bet ir prisidėti prie aplinkos taršos elektronikos atliekomis mažinimo.

Automobiliai. Bendrovės taikomi efektyvūs darbo organizavimo metodai bei automobilių parko eksploatavimo kontrolės priemonės leido pasiekti, kad, lyginant su 2018 m., vidutinis bendras per mėnesį nuvažiuotų kilometrų skaičius sumažėjo 4,2 procentais. Birželį vykdytas inžinierių ekologinio vairavimo konkursas „Ekoralis“ taip pat davė rezultatų – inžinierinio transporto kuro sueikvojimas vidutiniškai sumažėjo 7,2 procentais.

Žalioji energija. Apie 70 % visos Telecentro veiklai 2019 m. sunaudotos elektros energijos buvo žalia, t.y. pagaminta panaudojant saulės, vėjo ir biokuro energiją. Žaliąją energiją Telecentras elektros rinkoje perka treti metai.

Bendrovės planuose numatyta vystyti žaliosios energijos koncepciją ir investuoti į saulės jėgaines įrengimą elektros energijos poreikiams bendrovėje patenkinti.

 

Žmogaus teisės ir lygios galimybės

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi žmonių lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principais. Bendrovėje dirba 59 % vyrų ir 41 %. moterų. Bendrovės aukščiausio lygio vadovų tarpe moterys užima 2 pozicijas iš 6.

 

Parama bendruomenėms, projektams ir akcijoms

Bendrovė pernai aktyviai rėmė įvairius socialius projektus bei akcijas, taip pat dalyvavo jose:

Sausį Telecentras suteikė 1 000 eurų paramą Sausio 13-sios Atminties ir paramos bėgimo organizatoriams, bendrovės darbuotojai dalyvavo sausio 13-osios atminties renginiuose, užtikrino budėjimą ir tvarką juose.

Balandžio 15 d. Paramos komiteto posėdyje patvirtintas nefinansinės paramos skyrimas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centrui, Kauno moksleivių techninės kūrybos centrui, Vilniaus miesto socialinės paramos centrui, visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“, Pal. J. Matulaičio socialiniam centrui. Šiems projektams bei organizacijoms, susijusios su vaikų globa ir ugdymu, suteikta galimybė nemokamai aplankyti Vilniaus TV bokštą.

Balandžio 27-28 dienomis bendrovės savanoriai dalyvavo projekte „Open House Vilnius 2019“, kurio metu publikai suteikiama galimybė nemokamai aplankyti išskirtinius miesto pastatus, tarp jų – ir Vilniaus TV bokštą.

Gegužę Telecentras suteikė 5000 Eur paramą VšĮ „Pažaislio muzikos festivalis“, organizuojančiam vieną svarbiausių kultūros ir meno festivalių Lietuvoje vasaros sezono metu.

Rugsėjo 13 d. Telecentras priėmė UNESCO, Kauno ir Vilniaus savivaldybių organizuoto Modernių miestų forumo dalyvius. Jiems buvo išsamiai pristatytas aukščiausias Lietuvos architektūrinis statinys – Vilniaus TV bokštas.

Korupcijos prevencija

Bendrovė, kartu su kitomis Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priklausančiomis įmonėmis, dalyvauja korupcijos prevencijos veikloje.

2019 m. spalio mėn. atliktos korupcijos suvokimo apklausos analizė parodė, jog Bendrovėje dominuoja sveika, korupcijai nepalanki aplinka. Į pagrindinį apklausos klausimą „Kaip manote, ar Jūsų darbovietė yra paveikta korupcijos?“ neigiamai atsakė 97,4 proc. darbuotojų. Į klausimą “ Ar Jūsų darbovietėje 12 mėn. metinis pranešimas | 2019 22 toleruojama korupcija?“ neigiamai atsakė 94,8 proc. Į dar vieną panašų klausimą „Ar yra buvę situacijų, kai Jūs buvote susidūręs su korupcija ar pastebėjęs korupcijos apraiškų Jūsų darbovietėje?“ neigiamai atsakė 93,5 proc. Vidinį korupcijos vertinimo tyrimą bendrovė vykdo kasmet, siekdama gerinti korupcijos apraiškų atpažinimą ir prevenciją.

Gruodžio mėnesį atnaujintas Korupcijos prevencijos politikos aprašas, ypač daug dėmesio skiriant dovanų ir svetingumo politikai. Atnaujintos politikos pagrindinės nuostatos pristatytos darbuotojams vidinių mokymų metu.

 

Pirkimai ir santykis su tiekėjais

Vykdant pirkimus prioritetas teikiamas pirkimų vykdymui kainų apklausos būdu, kuomet pasiūlymą pateikti kviečiami 3 ir daugiau tiekėjų. Prieš inicijuojant pirkimą, patvirtinami reikalavimai pirkimo objektui ir pasiūlymų vertinimo kriterijai. Siekiant užtikrinti skaidrumą, pasiūlymų pateikimui naudojamos nuasmenintos el. pašto dėžutės, pvz. pirkimai@telecentras.lt. Pirkimus virš 10 tūkst. eurų vykdo pirkimo komisija, kurioje dalyvauja tiesiogiai su pirkimo objektu nesusiję asmenys.

 

Skaidrumo gairių laikymasis

Telecentras laikosi 2010 m. liepos 14 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skaidrumo gairės). Skaidrumo gairių įgyvendinimas Telecentre yra iš esmės užtikrinamas per informaciją, atskleidžiamą metiniame pranešime, bei informacijos atskleidimą www.telecentras.lt interneto svetainėje, siekiant pateikti informaciją interesų turėtojams prieinamu bei suprantamu formatu.

Informacija, kuri yra priskiriama konfidencialios informacijos kategorijai, nėra skelbiama.