Darnus verslas

DARNAUS VERSLO TELECENTRE PAGRINDAI

Pagrindinės nuostatos, principai, veikėjai ir dokumentai

KERTINIAI DOKUMENTAI

Vystydamas Darnaus verslo (Darniąją) veiklą, Telecentras remiasi šiais kertiniais dokumentais ir jų nuostatomis:

POLITIKOS IR TVARKOS

Pagrindinės Darnioje veikloje taikomos politikos ir tvarkos yra šios:

 • Bendrovės Darnaus verslo politika;
 • Korupcijos prevencijos politika;
 • Privačių interesų ir konfliktų derinimo tvarka;
 • Asmens duomenų apsaugos politika;
 • Lygių galimybių politika;
 • Bendrovės smurto ir priekabiavimo darbe prevencijos politika;
 • ​​​​​​​Kokybės politika;
 • Informacijos saugumo politika;
 • Sutarčių su tiekėjais valdymo tvarka;
 • Dovanų politikos gairės;
 • Rizikų valdymo politika;
 • Rizikų nustatymo ir valdymo tvarka;
 • Paramos valdymo taisyklės.

Telecentras vykdo Darnaus verslo (Darniąją) veiklą atsižvelgdamas į suinteresuotų šalių lūkesčius bei interesus, taip pat siekdamas įtraukti suinteresuotas šalis į Darniosios veiklos tikslų nustatymą, planavimą ir įgyvendinimą. Įmonė išskiria šias suinteresuotas šalis:

 • Darbuotojai ir jų atstovai
 • Valstybės institucijos (akcentuojant atliekančias savininko ir reguliavimo funkcijas institucijas);
 • Klientai (organizacijos ir ūko subjektai
 • Tiekėjai ir partneriai.

Telecentro santykis su suinteresuotomis šalimis atskleidžiamas per jų  lūkesčių bei interesų identifikavimą ir juos atliepiančią įmonės veiklą (žiūr lentelę).

Suinteresuotųjų šalių lūkesčiai/interesai ir Telecentro veikla juos atliepiant
Suinteresuotoji šalis Svarbiausi lūkesčiai/interesai Lūkesčius atliepiantys Telecentro veiksmai
Darbuotojai ir jų atstovai Stabili įmonės verslo perspektyva Verslo strategijos ir jos pokyčių pristatymas įmonės intranete bei susitikimuose su darbuotojais
Aiški verslo strategija
Rūpestingas ir įsiklausantis darbdavys: rūpestis darbuotojų gerove (atlygis, sveikata, sauga, motyvuojanti ir psichologiškai komfortiška aplinka) Kryptinga ir struktūruota Personalo politika, reguliarūs darbuotojų pasitenkinimo (įsitraukimo) tyrimai, produktyvūs santykiai su profsąjungomis
Geras įmonės įvaizdis ir reputacija Padidintas dėmesys komunikacinėms ir įvaizdinėms rizikoms, jų įtraukimas į rizikų registrą
Socialiai atsakinga ir darni įmonė Vidinės komunikacijos priemonėmis darbuotojai informuojami apie darnaus verslo veiklas ir projektus, skatinant jų įsitraukimą ir dalyvavimą
Valstybės institucijos Patvirtintos verslo strategijos vykdymas Koncentracija į strateginių tikslų vykdymą, susiejant pasiektą pažangą su vadovų ir darbuotojų motyvacinėmis priemonėmis
Atitiktis  gerosios valdysenos reikalavimams ir normoms Diegiami gerosios valdysenos principai ir praktikos, remiantis VKC rekomendacijomis
Savalaikis informacijos teikimas, užklausų vykdymas Efektyvus dokumentų valdymo sistemos įdarbinimas, teisinių dokumentų ir komunikacinių pranešimų derinimas
Dalyvavimas valstybės  institucijų iniciatyvose ir projektuose Įsitraukimas į žaliąjį Lietuvos kursą (saulės elektrinės, kt. įmonės energetiniai projektai), Judumo, energijos taupymo iniciatyvas,  Atvirų duomenų portalo veiklą
Socialiai atsakinga ir darni įmonė Institucijų informavimas apie darnaus verslo veiklas ir projektus, įtraukimas į darnumo strategijos formavimą per apklausas, kitas grįžtamojo ryšio priemones
Klientai (organizacijos ir ūkio subjektai) Kokybiškos paslaugos, teikiančios aukštą pridėtinę vertę

Periodiškai vykdomi klientų pasitenkinimo tyrimai ir apklausos, kurių pagrindu koreguojami procesai, tvarkos, bendravimo su klientais nuostatos.

Paslaugų kokybės stebėsena ir investicijos į tinklo atnaujinimą

Proaktyvus ir pozityvus santykis su klientu
Greitas reagavimas į kreipinius, užklausas ir pretenzijas
Socialiai atsakinga ir darni įmonė Klientų informavimas apie svarbiausius poveikius, rodiklius ir veiklas; ISO standartų diegimas ir sertifikavimas
Tiekėjai ir partneriai Skaidrūs pirkimai, besiremiantys aiškiomis taisyklėmis ir procedūromis Pirkimų proceso ir taisyklių tobulinimas, atsižvelgiant į išsakomus poreikius ir pastabas
Socialiai atsakinga ir darni įmonė Partnerių informavimas apie darniąją veiklą, vykdomas tvarumo iniciatyvas bei projektus; Žaliųjų pirkimų integravimas į pirkimų taisykles ir procesus

Telecentro Darnioji veikla įgyvendinama trimis pagrindinėmis kryptimis. Kiekvienoje iš šių krypčių Bendrovė apibrėžė svarbiausius poveikius ir pagrindines temas, į kurias orientuoja ir ateityje orientuos savo darniąsias veiklas bei projektus.

APLINKOSAUGOS KRYPTIS SOCIALINĖ KRYPTIS VALDYSENOS KRYPTIS
Aplinkosaugos kryptyje įmonė koncentruojasi į  šias 7 temas:

 1. Energijos naudojimo efektyvumas;
 2. Poveikis klimato kaitai ir jo mažinimas bei klimatui neutralios veiklos siekis;
 3. Žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimas, atliekų prevencija ir mažinimas;
 4. Poveikis gamtinėms teritorijoms ir bioįvairovės išsaugojimas;
 5. Vandens naudojimas;
 6. Vartotojų švietimas energijos taupymo klausimais;
 7. Aplinkosaugos vadybos tobulinimas.
Socialinėje kryptyje įmonė koncentruojasi į  šias 13 temų:

 1. Informacinės visuomenės tvarios ir patikimai veikiančios infrastruktūros užtikrinimas;
 2. Asociacijų laisvė ir kolektyvinės derybos;
 3. Darbuotojų pasitenkinimas ir įgalinimas;
 4. Darbuotojų kaita, darbuotojų kompetencijų tobulinimas ir būsimų darbuotojų rengimas;
 5. Darbuotojų sveikata ir sauga;
 6. Sąžininga ir konkurencinga atlygio politika bei darbuotojų gerovė;
 7. Klientų pasitenkinimas;
 8. Vartotojų sveikata ir sauga;
 9. Nediskriminavimas ir žmogaus teisių užtikrinimas, lyčių lygybė;
 10. Darnumas tiekimo grandinėje;
 11. Socialinis dialogas, bendruomenių įtraukimas, savanorystė;
 12. Darnaus turizmo skatinimas;
 13. Visuomenės pilietiškumo ir istorinės atminties ugdymas.
Valdysenos kryptyje įmonė koncentruojasi į šias 7 temas:

 1. Darnumo valdymas ir komunikacija;
 2. Verslo etika ir korupcijos prevencija;
 3. Duomenų privatumas ir sauga;
 4. Kibernetinė sauga;
 5. Žalieji pirkimai;
 6. Darniosios inovacijos;

 

 1. Darnios veiklos rizikų valdymo sistema (įskaitant prisitaikymą prie klimato kaitos ir atsparumą jai).
Telecentro svarbiausių poveikių ir temų matrica
Suinteresuotos šalys
Labai svarbu
 • Žiedinės ekonomikos įgyvendinimas ir atliekų tvarkymas
 • Poveikis gamtinėms teritorijoms ir bioįvairovė
 • Vandens naudojimas
 • Visuomenės pilietiškumo ir istorinės atminties ugdymas
 • Darniojo turizmo skatinimas
 • Kibernetinė sauga
 • Paramos Ukrainai teikimas
 • Atlygio politika ir darbuotojų gerovė
 • Informacinės visuomenės tvarios ir patikimai veikiančios infrastruktūros užtikrinimas
 • Poveikis klimato kaitai/klimatui neutrali įmonė
 • Etika ir korupcijos prevencija
Svarbu
 • Socialinis dialogas, bendruomenių įtraukimas ir savanorystė
 • Nediskriminavimas, žmogaus teisės, lyčių lygybė
 • Vartotojų sauga ir sveikata
 • Darniosios inovacijos
 • Darbuotojų sauga ir sveikata
 • Klientų pasitenkinimas
 • Energijos taupymas ir naudojimo efektyvumas
 • Žalieji pirkimai ir darnumas tiekimo grandinėje
 • Aplinkosaugos vadybos tobulinimas
Vidutiniškai svarbu
 • Asociacijų laisvė ir kolektyvinės derybos
 • Darbuotojų kaita ir pasirengimas jai
 • Vartotojų švietimas energijos ir ekologijos temomis
 • Darnumo valdymas ir komunikacija
 • Duomenų privatumas ir sauga
 • Darbuotojų pasitenkinimas ir įgalinimas
Vidutiniškai svarbu Svarbu Labai svarbu
Telecentras (vidinis vertinimas)
Image
ES parama – elektromobilių įkrovimo stotelei įrengti
Daugiau skaitykite

DARNAUS VERSLO VEIKLA 2023 METAIS

Vadovybės pozicija, metiniai tikslai, metinė ataskaita

2023 m. Telecentras toliau plėtojo Darniąją veiklą, su ja susijusius projektus, tobulino duomenų rinkimo ir vadybos procesus.
Sparčiausiu žingsniu pernai mums pavyko žengti darnumo požiūriu kertinėje – aplinkosaugos ir energijos vadybos – srityje. Čia svarbiausia mūsų užduotis buvo toliau investuoti į nuosavas saulės jėgaines bei mažinti Bendrovės, per metus suvartojančios 14 000 MWh, keliamą poveikį klimato kaitai. Ką suplanavome, tą įvykdėme: sukurti 8,1 megavatų energijos generacijos pajėgumai 2023 m. leido patenkinti apie 30 proc. metinio Telecentro energijos poreikio. 2024 metais planuojame iš saulės pasigaminti ne mažiau kaip 50 proc. visos reikalingos elektros energijos. Tai visiškai švari, nesukurianti CO2 išmetalų, energija.
Pridursiu, kad pakeitę elektros energijos tiekėją, nuo 2023 m. gegužės pradėjome pirkti elektros energiją, pagamintą iš vėjo, saulės ir tekančio vandens energijos, taigi taip pat negeneruojančią CO2. Įdiegus įvairių taupymo priemonių Bendrovei pavyko sutaupyti apie 920 MWh energijos. Tuo būdu pernai mums pavyko pasiekti, kad bendrame energetiniame balanse CO2 išmetalus sukuriantys energijos ištekliai sudarė mažiau negu penktadalį visų išteklių.
Labai svarbu, kad 2023 metais įdiegėme du naujus standartus: Aplinkosaugos vadybos sistemos standartą ISO 14001 ir Energijos naudojimo vadybos sistemos standartą ISO 50001. Įdiegę šiuos standartus perėjome prie aukštesnio lygio aplinkosaugos klausimų vadybos: ši veikla tapo procesiška, struktūruota, pagrįsta detaliais rodikliais ir duomenimis. Svarbiausia, kadangi šių standartų vadyboje yra numatyta kasmetinio auditavimo procedūra, reikšminga dalis Telecentro darniosios veiklos automatiškai tapo audituojama išorės auditorių.
2023 metais toliau buvo realizuojama strateginė vadovybės nuostata integruoti darnumą į Bendrovės veiklą, paversti jį vienu iš struktūrinių veiklos prioritetų, toliau buvo stiprinamos darnumo tikslų sąsajos su Bendrovės verslo strategija ir vadyba. Darnaus verslo klausimai buvo diskutuojami strateginėse planavimo sesijose, valdybos ir administracijos posėdžiuose, įvairių lygių vadovai dalyvavo darniosios veiklos prioritetų nustatymo sesijose.
Telecentro darnioji veikla Valdymo koordinavimo centro kasmet sudaromame Gerosios valdysenos indekse 2023 m. buvo įvertinta aukščiausiu A+ balui. Nesirengiame užmigti ant laurų, erdvės veiklos tobulinimui visad yra, tad toliau keliame tikslus, kurių įgyvendinimas mums leis veikti dar tvariau, mažinti neigiamus poveikius gamtai, atitikti socialinius modernios visuomenės lūkesčius.

Remigijus Šeris, generalinis direktorius

2023 m. Darnaus verslo ataskaitą (pdf 9 MB) atsidarysite  spustelėje viršelį