side-area-logo

Veiklos principai

VIZIJA

Reikšminga nacionalinės ITT infrastruktūros bendrovė, vystanti išmaniosios visuomenės ir ekonomikos sistemas bei paslaugas.

MISIJA

Dirbame, kad mūsų klientai galėtų be rūpesčių dalintis informacija.

Įsiklausydami į klientų poreikius, kuriame ir tobuliname informacijos sklaidos ir duomenų perdavimo paslaugas, pasitelkdami pažangiausias ITT technologijas.

MES VEIKIAME
(Mūsų veiklos principai)
Atsakingai

Vykdome klientams, partneriams duotus pažadus ir iš kiekvieno darbuotojo tikimės  atsakingo požiūrio į savo darbą.

Veržliai ir inovatyviai

Esame patyrusi, kartu jaunatviška komanda, orientuota į naujoves ir greitą pažangių sprendimų įgyvendinimą.

Pagarbiai

Pagarba klientams, kolegoms, verslo partneriams ir aplinkai, kurioje gyvename, yra mūsų elgesio pagrindas.

Paprastai

Siekiame, kad mūsų paslaugos būtų nesudėtingos vartoti, o mus būtų lengva suprasti ir paprasta bendrauti.

DARNAUS VERSLO POLITIKA

ĮŽANGA

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau – Telecentras, Bendrovė) Darnaus verslo politika (toliau – Darnumo politika) apibrėžia tvarią ir darnią su visuomene bei gamta Bendrovės darnaus verslo veiklą (toliau – Darnioji veikla) ir ją formuojančios socialiai atsakingos veiklos prioritetus ir kryptis.

I. TELECENTRO DARNIOSIOS VEIKLOS PRINCIPAI IR PRIORITETAI

 1. Vystydama Darniąją veiklą, Bendrovė remiasi vizija, misija, vertybėmis ir strateginiu veiklos planu. Darnioji veikla įgyvendinama dviem pagrindinėmis kryptimis: socialine ir aplinkosaugos.

Socialinėje kryptyje prioritetas teikiamas šios sritims:

 • darnaus santykio su darbuotojais;
 • darnaus santykio su klientais ir verslo partneriais;
 • darnaus santykio su visuomene;

Aplinkosaugos kryptyje prioritetas teikiamas darnaus santykio su gamta ir išteklių tausojimo sričiai.

 1. Darnioji veikla yra svarbus Telecentro reputacijos elementas, formuojantis visuomenės ir atskirų jos grupių požiūrį į Bendrovę, taip pat sudarantis galimybę Bendrovei prisidėti prie bendro darnumo valstybėje ir visuomenėje plėtros.
 2. Telecentro Darnumo politika remiasi Europos Sąjungos strateginių dokumentų (“Europos Komisijos komunikatas dėl įmonių socialinės atsakomybės skatinimo”, “Žalioji knyga”) nuostatomis ir Jungtinių Tautų (JT) inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (“Global Compact”) principais.
 3. Įgyvendindamas Darnumo politiką ir vykdydamas Darniąją veiklą, Telecentras rengia trumpalaikius ir ilgalaikius veiksmų planus. Už šių planų rengimą, įgyvendinimą ir priežiūrą atsakingas Darnaus verslo komitetas, suformuotas generalinio direktoriaus įsakymu.
 4. Darnumo politikos pagrindu rengiami bei su ja derinami kiti Bendrovės su socialine atsakomybe ir tvariąja veikla susiję vidiniai dokumentai.
 5. Telecentras kasmet rengia Darnaus verslo ataskaitą (atskirą skyrių Bendrovės metinėje ataskaitoje) remdamasi „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (“Global Reporting Initiative”) rekomendacijomis. Ataskaitoje pristatoma metinė Bendrovės veikla įgyvendinant šioje Darnumo politikoje nustatytus darnios veiklos prioritetus. Ataskaitoje aprašomi organizacijos iškelti trumpojo laikotarpio tikslai, įgyvendinti veiksmai ir jų rezultatai. Ataskaita (skyrius Bendrovės metinėje ataskaitoje) skelbiama Bendrovės tinklalapyje www.telecentras.lt .

II. DARNUS SANTYKIS SU DARBUOTOJAIS

 1. Telecentro darbuotojai – pagrindinis sėkmingos veiklos veiksnys. Bendrovės santykis su darbuotojais pagrįstas ilgalaikiu bendradarbiavimu, abipuse pagarba, atvirumu bei įsipareigojimų vykdymu.

2. Telecentras santykį su darbuotojais ir jų atstovais grindžia konstruktyvios socialinės partnerystės principais, įtraukdamas darbuotojams atstovaujančias organizacijas į sprendimus, susijusius su Bendrovės valdymu, darbuotojų gerovės užtikrinimu ir abipusio bendradarbiavimo stiprinimu.

3. Telecentro valdymo sprendimai priimami, atsižvelgiant į objektyvius sprendimo priėmimo kriterijus ir grindžiami darbuotojų, kurie yra pagrindinis jos veiklos sėkmės veiksnys, gerovės siekiu:

 • siekiant užtikrinti saugią darbo aplinką, didelis dėmesys skiriamas darbuotojų saugai ir sveikatai darbe;
 • darbuotojams suteikiama laisvė jungtis ir dalyvauti profesinių sąjungų veikloje;
 • periodiškai peržiūrima ir atnaujinama darbuotojų atlygio sistema;
 • nuolatos vykdomos darbuotojų ugdymo programos;
 • užtikrinamas nediskriminavimo principų darbuotojams taikymas;
 • skiriamas dėmesys ir lėšos darbuotojų sveikatai, palankiai ir geranoriškai darbo aplinkai bei socialinei rūpybai.

4. Formuodama šiuolaikišką ir abipusiu bendradarbiavimu grįstą organizacinę kultūrą, Bendrovė skatina darbuotojų bendruomeniškumą ir socialiai atsakingą elgesį ugdančias iniciatyvas.

III. DARNUS SANTYKIS SU KLIENTAIS IR VERSLO PARTNERIAIS

1. Savo klientams Telecentras siekia tapti patikimu, jų lūkesčius pateisinančiu partneriu, kuriančiu naudą ir teikiančiu aukštos kokybės saugias paslaugas.

2. Bendrovės produktai ir paslaugos pristatomi skaidrios ir sąžiningos rinkodaros pagrindu.

3. Siūlydama bei diegdama technologines paslaugas, Bendrovė visuomet atsižvelgia į savo klientų saugumą.

4. Bendrovė nuolatos kuria naujus, inovatyvius, paprastus naudoti sprendimus, kurie suteiktų didesnę pridėtinę vertę mūsų klientams.

5. Bendrovė reguliariai atsižvelgia į klientų išsakomus atsiliepimus apie teikiamas paslaugas. Nuolatos ieško naujų, efektyvių bendravimo ir bendradarbiavimo formų su klientais.

6. Santykiai su verslo partneriais ir tiekėjais grindžiami sąžiningumo bei abipusės pagarbos principais.

7. Tiekėjai vertinami pagal vienodus principus, remiantis Bendrovės pirkimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

8. Bendraudami su savo tiekėjais bei kitais verslo partneriais Bendrovės darbuotojai netoleruoja kyšininkavimo ar kitų neteisėtų atsiskaitymo būdų ir imasi visų priemonių, kad Bendrovės veiklos bei įtakos sferose būtų išvengta korupcinių bei kitokių ekonominių nusikaltimų.

IV. DARNUS SANTYKIS SU VISUOMENE

 1. Telecentras palaiko ir skatina viešojo sektoriaus, verslo ir visuomenės bendradarbiavimą, grindžiamą bendraisiais darnaus vystymosi principais, prisideda prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės kūrimo, remdamasi tarptautiniais standartais, geraisiais pavyzdžiais.
 2. Informaciją apie savo veiklą ir jos rezultatus Bendrovė skaidriai ir operatyviai atskleidžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais reikalavimais bBendrovės svetainėje www.telecentras.lt ir kituose nuosavuose informaciniuose kanaluose.
 3. Bendrovė ugdydama visuomenę elektroninės žiniasklaidos, jos istorijos ir naujųjų informacinių technologijų ir srityse:
 • vykdo šviečiamąją veiklą apie televizijos ir programų siuntimą radijo tinklais paskaitų, ekskursijų ir kitomis formomis;
 • savo kompetencijos ribose deda pastangas didinti nepriklausomų radijo ir televizijos programų skaičių, taip didinant pilietiškumą bei visuomenės atsparumą kitų šalių propagandai;
 • šviečia visuomenę ir dalyvauja diskusijose su vietos bendruomenėmis elektromagnetinės spinduliuotės ir radijo dažnių naudojimo klausimais;
 • šviečia šalies gyventojus ir svečius iš užsienio sovietų karinės agresijos prieš Lietuvą 1991 m. sausio 13-ąją tema. Tuo tikslu Bendrovė išlaiko memorialinę erdvę Vilniaus TV bokšto viduje ir išorėje, organizuoja gido vedamas ekskursijas, mokinių darbų parodas ir kitus renginius.
 1. Bendrovė remia viešojo sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų ir pavienių asmenų iniciatyvas skatinti pilietiškumą, atsakingumą, racionalų išteklių tausojimą.
 2. Bendrovė siekia prisidėti prie valstybės ir visuomenės pažangos inicijuodama ir propaguodama projektus nacionalinės informacinių technologijų infrastruktūros optimizavimo ir valstybės informacinių sistemų efektyvinimo srityse.
 3. Duomenų apsauga yra konstitucinės teisės į privatumo apsaugą dalis. Vykdydama veiklą Bendrovė laikosi duomenų apsaugos taisyklių ir rūpinasi, kad visų turėjusių ar turinčių su ja darbinių ar kitokių kontaktų asmenų duomenys būtų saugiai tvarkomi.

V. DARNUS SANTYKIS SU GAMTA (APLINKOSAUGA)

1. Telecentras pripažįsta savo atsakomybę už žmonių sveikatos, aplinkos ir gamtinių išteklių saugojimą.

2. Bendrovė savo veikloje siekia tausoti gamtos išteklius, žaliavas ir energiją, teisingai pasirinkti ir įsigyti produkciją, atsakingai tvarkyti atliekas bei mažinti jų kiekį.

3. Bendrovė prioritetą teikia aplinką tausojančioms technologijoms ir nuosekliai diegia procesus, padedančius mažinti daromą neigiamą poveikį aplinkai.

4. Vystydama organizacinę kultūrą, Bendrovė pati inicijuoja ir siekia aktyvaus dalyvavimo trečiųjų šalių vykdomose ekologijos ir aplinkos apsaugos iniciatyvose, skatinančiose visuomenės sąmoningumą aplinkosaugos srityje.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už Darnumo politikos parengimą, atnaujinimą ir vykdymo priežiūrą atsakingas Darnaus verslo komitetas.
 2. Darnumo politiką, jos priedus ir pakeitimus tvirtina Bendrovės generalinis direktorius.
 3. Darnumo politika gali būti peržiūrima, keičiama, atnaujinama Bendrovės vadovų, darbuotojų ir Darnaus verslo komiteto narių iniciatyva.
 4. Darnumo politika taikoma visiems Įmonės darbuotojams, kurie su ja supažindinami Bendrovėje nustatyta tvarka.

ETIKOS KODEKSAS

I. Santykiai su suinteresuotomis šalimis

KLIENTAI

Savo klientams siekiame tapti patikimu, jų lūkesčius pateisinančiu partneriu, kuriančiu naudą ir teikiančiu aukštos kokybės saugias paslaugas.

 • Siekiame, kad mūsų veiksmai atitiktų klientams duotus pažadus suteikti kokybiškas paslaugas;
 • Bendrovės produktai ir paslaugos pristatomi tikslios ir sąžiningos rinkodaros principais;
 • siūlydami bei diegdami Bendrovės technologines paslaugas, visuomet atsižvelgiame į savo klientų saugumą;
 • nuolatos kuriame naujus, inovatyvius, paprastus naudoti sprendimus, kurie suteiktų didesnę pridėtinę vertę mūsų klientams;
 • reguliariai atsižvelgiame į mūsų klientų išsakomus atsiliepimus apie teikiamas paslaugas. Nuolatos ieškome naujų, efektyvių bendravimo ir bendradarbiavimo formų su klientais.

DARBUOTOJAI

Bendrovės darbuotojai – pagrindinis sėkmingos veiklos veiksnys. Bendrovės santykiai su darbuotojais pagrįsti ilgalaikiu bendradarbiavimu, abipuse pagarba, atvirumu bei įsipareigojimų vykdymu.

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo principais, LR Darbo kodeksu bei kitais teisės aktais. Bendrovės Etikos kodeksą papildo Antikorupcijos politikos aprašas, Darnumo vystymo bendrovėje politika, socialinio atsakingumo iniciatyvos:

 • Siekdami užtikrinti saugią darbo aplinką, didelį dėmesį skiriame darbuotojų saugai ir sveikatai darbe;
 • bendrovės darbuotojams suteikiama laisvė jungtis ir dalyvauti profesinių sąjungų veikloje;
 • periodiškai peržiūrima ir atnaujinama darbuotojų atlygio sistema;
 • nuolatos vykdomos darbuotojų ugdymo programos;
 • skiriamas dėmesys ir lėšos darbuotojų socialinei rūpybai.

Darbuotojai darbo metu privalo:

elgtis dalykiškai, būti mandagūs, laikytis bendravimo etikos taisyklių, elgtis taip, kad jų veiksmai nekenktų Bendrovės dalykinei reputacijai.

Ne darbo metu darbuotojai taip pat privalo vengti situacijų, kuriose jų nederamas elgesys galėtų būti siejamas su Bendrove bei jos reputacija.

Mandagumas, pagarba bei paslaugumas yra pagrindiniai kolegiško bendravimo principai.

AKCININKAI

Esame įsipareigoję didinti Bendrovės vertę. Teisėtai ir sąžiningai siekiame gerų finansinių rezultatų. Laiku teikiame akcininkui aktualią informaciją apie Bendrovės veiklą. Ypatingą dėmesį skiriame tvariam Bendrovės ir efektyviam rizikų valdymui.

VERSLO PARTNERIAI

Santykius su verslo partneriais, tiekėjais, konkurentais, grindžiame sąžiningumo bei abipusės pagarbos principais.

 • Tiekėjus vertiname pagal vienodus principus, remdamiesi Bendrovės pirkimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais;
 • verslo sprendimai grindžiami didžiausios naudos Bendrovei, klientams ir akcininkui principu. Bendrovėje verslo sprendimai pristatomi bei pagrindžiami Verslo sprendimų komitete;
 • bendraudami su savo tiekėjais bei kitais verslo partneriais netoleruojame kyšininkavimo ar kitų neteisėtų atsiskaitymo būdų. Imamės visų priemonių, kad mūsų veiklos bei įtakos sferose būtų išvengta korupcinių bei kitokių ekonominių nusikaltimų;
 • bendraudami su konkurentais nesudarome jokių oficialių ar neoficialių rašytinių ar žodinių susitarimų nustatyti kainas ar kitas sąlygas, koordinuoti konkursinius pasiūlymus, pasiskirstyti klientus, teritorijas ar užsiimti kita veikla, pažeidžiančia konkurencijos įstatymus.

VISUOMENĖ

Informaciją apie savo veiklą Bendrovė reguliariai ir operatyviai atskleidžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais reikalavimais.

 • Dalyvaujame diskusijose su vietos bendruomenėmis verslo plėtros galimų padarinių klausimais;
 • šviečiame LR gyventojus ir svečius iš užsienio apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius. Tuo tikslu išlaikome nemokamą muziejaus lankymą TV bokšto I-ame aukšte;
 • vykdome visuomenės informavimą apie elektromagnetines bangas, radijo dažnius.

APLINKOSAUGA

Siekiame mažinti neigiamą bendrovės vykdomos veiklos poveikį aplinkai.

 • Bendrovė pripažįsta savo atsakomybę už žmonių sveikatos, aplinkos ir gamtinių išteklių saugojimą;
 • Bendrovė laikosi aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
 • Bendrovė savo veikloje siekia tausoti gamtos išteklius, žaliavas ir energiją, teisingai pasirinkti ir įsigyti produkciją, racionaliai naudoti materialinius ir energetinius išteklius, atsakingai tvarkyti atliekas bei mažinti jų kiekį.

DUOMENŲ APSAUGA

Duomenų apsauga yra konstitucinės teisės į privatumo apsaugą dalis. Vykdydami savo pareigas Bendrovės darbuotojai laikosi duomenų apsaugos taisyklių ir rūpinasi, kad asmens duomenys būtų saugiai tvarkomi. Mūsų darbuotojai, klientai ir partneriai yra užtikrinti, jog mes dirbame atsakingai.

II. Principų laikymasis ir pranešimai apie pažeidimus

Kiekvienas Bendrovės darbuotojas yra atsakingas už šio Etikos kodekso laikymąsi. Šiame Etikos kodekse išdėstytų principų turi būti laikomasi kiekvieną dieną visuose Bendrovės padaliniuose. Darbuotojai skatinami aptarti Etikos kodeksą ir su juo susijusius klausimus su savo vadovais.

Pažeidus Etikos kodeksą, nedelsiant imamasi veiksmų/drausminamųjų priemonių. Darbuotojai raginami pranešti apie šio Etikos kodekso pažeidimus informuojant Bendrovės administraciją.

Etikos kodekso pažeidimus svarsto generalinio direktoriaus įsakymu suburta darbo grupė (kiekvienam atvejui atskira).

90
metų veiklos patirtis
320
profesionalų
4000
verslo klientų