Veiklos principai

VIZIJA
Informacinės visuomenės strategijų įgyvendinimo lyderis Lietuvoje
MISIJA
Moderniais ITT sprendimais ir tvaria veikla užtikrinti visuomenės poreikį efektyviai ir saugiai informacijos sklaidai bei keitimuisi duomenimis
MES VEIKIAME
(Mūsų veiklos principai)
Atsakingai
Vykdome klientams, partneriams duotus pažadus ir iš kiekvieno darbuotojo tikimės  atsakingo požiūrio į savo darbą.
Veržliai ir inovatyviai
Esame patyrusi, kartu jaunatviška komanda, orientuota į naujoves ir greitą pažangių sprendimų įgyvendinimą.
Pagarbiai
Pagarba klientams, kolegoms, verslo partneriams ir aplinkai, kurioje gyvename, yra mūsų elgesio pagrindas.
Darniai
Mums svarbu, kad bendrovė veiktų darniai santykio su mus supančia gamtine ir socialine aplinka, taip pat vidinių procesų ir darbinių santykių kolektyve požiūriu.
DARNAUS VERSLO POLITIKA

POLITIKOS PASKIRTIS

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau – Telecentras, Bendrovė) Darnaus verslo politika (toliau – Darnumo politika) apibrėžia tvarią ir darnią su visuomene bei gamta Bendrovės darnaus verslo veiklą (toliau – Darnioji veikla) ir ją formuojančios socialiai atsakingos veiklos prioritetus ir kryptis.

I. TELECENTRO DARNIOSIOS VEIKLOS PRINCIPAI IR PRIORITETAI

 1. Vystydama Darniąją veiklą, Bendrovė remiasi vizija, misija, vertybėmis ir strateginiu veiklos planu. Darnioji veikla įgyvendinama dviem pagrindinėmis kryptimis: socialine ir aplinkosaugos.

Socialinėje kryptyje prioritetas teikiamas šios sritims:

 • darnaus santykio su darbuotojais;
 • darnaus santykio su klientais ir verslo partneriais;
 • darnaus santykio su visuomene;

Aplinkosaugos kryptyje prioritetas teikiamas darnaus santykio su gamta ir išteklių tausojimo sričiai.

 1. Darnioji veikla yra svarbus Telecentro reputacijos elementas, formuojantis visuomenės ir atskirų jos grupių požiūrį į Bendrovę, taip pat sudarantis galimybę Bendrovei prisidėti prie bendro darnumo valstybėje ir visuomenėje plėtros.
 2. Telecentro Darnumo politika remiasi Europos Sąjungos strateginių dokumentų (“Europos Komisijos komunikatas dėl įmonių socialinės atsakomybės skatinimo”, “Žalioji knyga”) nuostatomis ir Jungtinių Tautų (JT) inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (“Global Compact”) principais.
 3. Įgyvendindamas Darnumo politiką ir vykdydamas Darniąją veiklą, Telecentras rengia trumpalaikius ir ilgalaikius veiksmų planus. Už šių planų rengimą, įgyvendinimą ir priežiūrą atsakingas Darnaus verslo komitetas, suformuotas generalinio direktoriaus įsakymu.
 4. Darnumo politikos pagrindu rengiami bei su ja derinami kiti Bendrovės su socialine atsakomybe ir tvariąja veikla susiję vidiniai dokumentai.
 5. Telecentras kasmet rengia Darnaus verslo ataskaitą (atskirą skyrių Bendrovės metinėje ataskaitoje) remdamasi „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (“Global Reporting Initiative”) rekomendacijomis. Ataskaitoje pristatoma metinė Bendrovės veikla įgyvendinant šioje Darnumo politikoje nustatytus darnios veiklos prioritetus. Ataskaitoje aprašomi organizacijos iškelti trumpojo laikotarpio tikslai, įgyvendinti veiksmai ir jų rezultatai. Ataskaita (skyrius Bendrovės metinėje ataskaitoje) skelbiama Bendrovės tinklalapyje www.telecentras.lt .

II. DARNUS SANTYKIS SU DARBUOTOJAIS

 1. Telecentro darbuotojai – pagrindinis sėkmingos veiklos veiksnys. Bendrovės santykis su darbuotojais pagrįstas ilgalaikiu bendradarbiavimu, abipuse pagarba, atvirumu bei įsipareigojimų vykdymu.

2. Telecentras santykį su darbuotojais ir jų atstovais grindžia konstruktyvios socialinės partnerystės principais, įtraukdamas darbuotojams atstovaujančias organizacijas į sprendimus, susijusius su Bendrovės valdymu, darbuotojų gerovės užtikrinimu ir abipusio bendradarbiavimo stiprinimu.

3. Telecentro valdymo sprendimai priimami, atsižvelgiant į objektyvius sprendimo priėmimo kriterijus ir grindžiami darbuotojų, kurie yra pagrindinis jos veiklos sėkmės veiksnys, gerovės siekiu:

 • siekiant užtikrinti saugią darbo aplinką, didelis dėmesys skiriamas darbuotojų saugai ir sveikatai darbe;
 • darbuotojams suteikiama laisvė jungtis ir dalyvauti profesinių sąjungų veikloje;
 • periodiškai peržiūrima ir atnaujinama darbuotojų atlygio sistema;
 • nuolatos vykdomos darbuotojų ugdymo programos;
 • užtikrinamas nediskriminavimo principų darbuotojams taikymas;
 • skiriamas dėmesys ir lėšos darbuotojų sveikatai, palankiai ir geranoriškai darbo aplinkai bei socialinei rūpybai.

4. Formuodama šiuolaikišką ir abipusiu bendradarbiavimu grįstą organizacinę kultūrą, Bendrovė skatina darbuotojų bendruomeniškumą ir socialiai atsakingą elgesį ugdančias iniciatyvas.

III. DARNUS SANTYKIS SU KLIENTAIS IR VERSLO PARTNERIAIS

1. Savo klientams Telecentras siekia tapti patikimu, jų lūkesčius pateisinančiu partneriu, kuriančiu naudą ir teikiančiu aukštos kokybės saugias paslaugas.

2. Bendrovės produktai ir paslaugos pristatomi skaidrios ir sąžiningos rinkodaros pagrindu.

3. Siūlydama bei diegdama technologines paslaugas, Bendrovė visuomet atsižvelgia į savo klientų saugumą.

4. Bendrovė nuolatos kuria naujus, inovatyvius, paprastus naudoti sprendimus, kurie suteiktų didesnę pridėtinę vertę mūsų klientams.

5. Bendrovė reguliariai atsižvelgia į klientų išsakomus atsiliepimus apie teikiamas paslaugas. Nuolatos ieško naujų, efektyvių bendravimo ir bendradarbiavimo formų su klientais.

6. Santykiai su verslo partneriais ir tiekėjais grindžiami sąžiningumo bei abipusės pagarbos principais.

7. Tiekėjai vertinami pagal vienodus principus, remiantis Bendrovės pirkimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

8. Bendraudami su savo tiekėjais bei kitais verslo partneriais Bendrovės darbuotojai netoleruoja kyšininkavimo ar kitų neteisėtų atsiskaitymo būdų ir imasi visų priemonių, kad Bendrovės veiklos bei įtakos sferose būtų išvengta korupcinių bei kitokių ekonominių nusikaltimų.

IV. DARNUS SANTYKIS SU VISUOMENE

 1. Telecentras palaiko ir skatina viešojo sektoriaus, verslo ir visuomenės bendradarbiavimą, grindžiamą bendraisiais darnaus vystymosi principais, prisideda prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės kūrimo, remdamasi tarptautiniais standartais, geraisiais pavyzdžiais.
 2. Informaciją apie savo veiklą ir jos rezultatus Bendrovė skaidriai ir operatyviai atskleidžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais reikalavimais bBendrovės svetainėje www.telecentras.lt ir kituose nuosavuose informaciniuose kanaluose.
 3. Bendrovė ugdydama visuomenę elektroninės žiniasklaidos, jos istorijos ir naujųjų informacinių technologijų ir srityse:
 • vykdo šviečiamąją veiklą apie televizijos ir programų siuntimą radijo tinklais paskaitų, ekskursijų ir kitomis formomis;
 • savo kompetencijos ribose deda pastangas didinti nepriklausomų radijo ir televizijos programų skaičių, taip didinant pilietiškumą bei visuomenės atsparumą kitų šalių propagandai;
 • šviečia visuomenę ir dalyvauja diskusijose su vietos bendruomenėmis elektromagnetinės spinduliuotės ir radijo dažnių naudojimo klausimais;
 • šviečia šalies gyventojus ir svečius iš užsienio sovietų karinės agresijos prieš Lietuvą 1991 m. sausio 13-ąją tema. Tuo tikslu Bendrovė išlaiko memorialinę erdvę Vilniaus TV bokšto viduje ir išorėje, organizuoja gido vedamas ekskursijas, mokinių darbų parodas ir kitus renginius.
 1. Bendrovė remia viešojo sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų ir pavienių asmenų iniciatyvas skatinti pilietiškumą, atsakingumą, racionalų išteklių tausojimą.
 2. Bendrovė siekia prisidėti prie valstybės ir visuomenės pažangos inicijuodama ir propaguodama projektus nacionalinės informacinių technologijų infrastruktūros optimizavimo ir valstybės informacinių sistemų efektyvinimo srityse.
 3. Duomenų apsauga yra konstitucinės teisės į privatumo apsaugą dalis. Vykdydama veiklą Bendrovė laikosi duomenų apsaugos taisyklių ir rūpinasi, kad visų turėjusių ar turinčių su ja darbinių ar kitokių kontaktų asmenų duomenys būtų saugiai tvarkomi.

V. DARNUS SANTYKIS SU GAMTA (APLINKOSAUGA)

1. Telecentras pripažįsta savo atsakomybę už žmonių sveikatos, aplinkos ir gamtinių išteklių saugojimą.

2. Bendrovė savo veikloje siekia tausoti gamtos išteklius, žaliavas ir energiją, teisingai pasirinkti ir įsigyti produkciją, atsakingai tvarkyti atliekas bei mažinti jų kiekį.

3. Bendrovė prioritetą teikia aplinką tausojančioms technologijoms ir nuosekliai diegia procesus, padedančius mažinti daromą neigiamą poveikį aplinkai.

4. Vystydama organizacinę kultūrą, Bendrovė pati inicijuoja ir siekia aktyvaus dalyvavimo trečiųjų šalių vykdomose ekologijos ir aplinkos apsaugos iniciatyvose, skatinančiose visuomenės sąmoningumą aplinkosaugos srityje.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už Darnumo politikos parengimą, atnaujinimą ir vykdymo priežiūrą atsakingas Darnaus verslo komitetas.
 2. Darnumo politiką, jos priedus ir pakeitimus tvirtina Bendrovės generalinis direktorius.
 3. Darnumo politika gali būti peržiūrima, keičiama, atnaujinama Bendrovės vadovų, darbuotojų ir Darnaus verslo komiteto narių iniciatyva.
 4. Darnumo politika taikoma visiems Įmonės darbuotojams, kurie su ja supažindinami Bendrovėje nustatyta tvarka.

ETIKOS KODEKSAS

KODEKSO PASKIRTIS

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau – Telecentas, Bendrovė) Etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) yra vienas iš būdų įgyvendinti Bendrovės propaguojamas vertybes bei verslo principus.

Kodekso tikslas – apibrėžti Telecentro darbuotojų profesinės etikos principus ir skatinti darbuotojus, kad jų elgesys atitiktų visuomenėje priimtus aukščiausius atsakomybės, teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo standartus.

Kodekso nuostatos remiasi Bendrovės veiklos principais bei vertybėmis ir taikomos visiems Bendrovės darbuotojams – jomis privaloma remtis darbe ir viešojoje veikloje. Kodekso pagrindu kuriami papildomi vidiniai norminiai Telecentro aktai ir tvarkos negali prieštarauti Kodekso principinėms nuostatoms.

I. ETIKOS IR ELGESIO PRINCIPAI

Telecentro darbuotojas savo veikloje vadovaujasi šiais etikos principais ir elgesio normomis:

 1. Reputacijos

Darbuotojas elgiasi taip, kad nebūtų pakenkta Telecentro ir paties darbuotojo reputacijai, viešumoje susilaiko nuo veiksmų, kurie gali pakenkti Bendrovės įvaizdžiui.

 1. Asmeninės atsakomybės

Savo veiklą darbuotojas grindžia asmenine atsakomybe už pareiginių tikslų bei užduočių atlikimą, patikėtą valdyti Bendrovės turtą, už sprendimus (arba atliktus veiksmus) ir jų pasekmes – kaip geras, taip ir žalingas bei prisiima dalį atsakomybės už kolegialiai priimtus sprendimus. Darbuotojas tęsi pažadus, nesiima apgaulės, sukčiavimo ir kitų nesąžiningų veiksmų.

 1. Nesavanaudiškumo ir nepiktnaudžiavimo

Darbuotojas nesinaudoja Bendrovės nuosavybe ir suteiktomis pareiginėmis teisėmis asmeniniais tikslais, atlikdamas pareigas nesiekia naudos sau, šeimos nariams, artimiems asmenims, vengia interesų konfliktų. Darbine informacija bei darbui suteiktomis priemonėmis naudojasi tik Bendrovės nustatyta tvarka.

 1. Kolegiškumo

Savo kasdieniu elgesiu darbuotojas prisideda prie pasitikėjimu grįstos atmosferos kūrimo Bendrovėje, bendrauja su bendradarbiais mandagiai, stengdamasis laikytis bendro darbo komandoje ir bendrų tikslų siekimo principų. Jis laiku ir proaktyviai atsako į laiškus ir skambučius, suteikia prašomą informaciją, dalinasi darbo patirtimi su kolegomis, ypač mažesnę patirtį ir kvalifikaciją turinčiais, padeda pastariesiems tobulėti.

Diskutuodami darbuotojai privalo atsižvelgti į oponentų išsakomą nuomonę, diskusijoje laikytis konstruktyvumo principo, reiškiamą kritiką pagrįsti argumentais. Draudžiama reikšti panieką, įžeidinėti, vartoti keiksmažodžius, netinkamus posakius bei frazes.

 1. Pagarbos ir paslaugumo

Darbuotojas su kolegomis, klientais, partneriais ir kitais žmonėmis bendrauja geranoriškai ir pakančiai, nepaisant pastarųjų asmeninių savybių, turtinės ir visuomeninės padėties. Pagarbiai išklauso ir dėmesingai reaguoja į asmenų prašymus ir pasiūlymus, suprantamai atsako į klausimus.

Bendraudami su klientais, kolegomis ir partneriais  darbuotojai privalo būti paslaugūs ir mandagūs, atsižvelgti į jų išsakomus atsiliepimus apie bendravimo būdą, teikiamas paslaugas, nuolat ieškoti naujų, efektyvių bendravimo ir bendradarbiavimo formų.

 1. Teisingumo

Darbuotojo žodžiai ar veiksmai negali diskriminuoti jokio asmens ar visuomenės grupės, nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų. Darbuotojas turi imtis priemonių užkirsti pastebėtiems diskriminavimo atvejams, informuoti apie juos tiesioginį ir aukštesnius vadovus.

Savo veikloje darbuotojas turi būti objektyvus, elgtis nešališkai, be išankstinio nusistatymo, nedemonstruoti simpatijų, antipatijų ir išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms.

7. Skaidrumo ir korupcijos prevencijos

Santykius su darbuotojais, klientais ir partneriais, tiekėjais, konkurentais darbuotojas grindžia skaidrumo ir sąžiningumo principais. Bendraudamas su tiekėjais bei kitais verslo partneriais darbuotojas netoleruoja kyšininkavimo ar kitų neteisėtų atsiskaitymo būdų ir imasi visų priemonių, kad mūsų veiklos bei įtakos sferose būtų išvengta korupcinių bei kitokių ekonominių nusikaltimų. Privalu atsisakyti tiesioginių ar netiesioginių dovanų, jeigu yra pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus.

Kilus abejonėms, ar svarstomos sutarties, sprendimo ar kitokio akto projektas gali sudaryti prielaidas korupcijai, darbuotojas privalo raštu informuoti savo tiesioginį vadovą air reikalauti, kad būtų atliktas vertinimas antikorupciniu požiūriu.

Detaliai korupcijos prevencijos klausimai reguliuojami Telecentro Korupcijos prevencijos politikoje.

II. KODEKSO LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

Už šio Kodekso pažeidimus Telecentro darbuotojams gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.

Susidūręs su Kodekso pažeidimu (-ais) darbuotojas nedelsiant informuoja savo tiesioginį vadovą, kuris priima sprendimą dėl tolesnės klausimo eigos. Nesant galimybės išspręsti klausimo padalinio (-ių) lygmenyje darbuotojas, jo vadovas arba abu kartu gali kreiptis į Bendrovės administraciją el. paštu [email protected].

Taip pat į Bendrovės administraciją dėl Kodekso pažeidimų per el. paštą [email protected] turi teisę kreiptis klientai, partneriai ir kiti asmenys.

Bendrovės administracijai gavus pranešimą apie Kodekso pažeidimą ir esant pakankamam pagrindui, pažeidimui išnagrinėti ir drausminamąją priemonę pasiūlyti  generalinio direktoriaus įsakymu steigiama pažeidimo tyrimo darbo grupė (kiekvienam pažeidimo atvejui atskira). Nesant pakankamo pagrindo, generalinis direktorius gali atsisakyti steigti tokią darbo grupę, pateikdamas argumentuotą atsakymą pareiškėjui (-jams) raštu.

Pažeidimo tyrimo darbo grupė turi teisę:

– pareikalauti papildomos informacijos, susijusios su tiriamu pažeidimu;

– skelbti savo sprendimus Telecentro intranete bei Telecentro svetainėje www.telecentras.lt (laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų);

– perduoti nagrinėti pažeidimą darbdavio įgaliotam atstovui, jeigu nustatoma, kad jis susijęs su darbo drausmės ir vidaus darbo tvarkos pažeidimu;

– priimti sprendimą skirti drausminę nuobaudą, pateikiant pažeidimo tyrimo posėdžių protokolus bei kitus susijusius dokumentus darbdavio įgaliotam atstovui, kuris priima galutinį sprendimą dėl drausminės nuobaudos skyrimo.

Sprendimas dėl drausminės nuobaudos skyrimo gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kiekvienas Telecentro darbuotojas yra atsakingas už Kodekso laikymąsi.

Su Kodeksu supažindinami visi Telecentro darbuotojai.

Kodeksas gali būti keičiamas ir/ar papildomas Telecentro generalinio direktoriaus įsakymu.

0
metų veiklos patirtis
0
profesionalų
0
RTV klientų NPS, proc.