side-area-logo

Veiklos principai

VIZIJA

Reikšminga nacionalinės ITT infrastruktūros bendrovė, vystanti išmaniosios visuomenės ir ekonomikos sistemas bei paslaugas.

MISIJA

Dirbame, kad mūsų klientai galėtų be rūpesčių dalintis informacija.

Įsiklausydami į klientų poreikius, kuriame ir tobuliname informacijos sklaidos ir duomenų perdavimo paslaugas, pasitelkdami pažangiausias ITT technologijas.

MES VEIKIAME
Atsakingai

Vykdome klientams, partneriams duotus pažadus ir iš kiekvieno darbuotojo tikimės  atsakingo požiūrio į savo darbą.

Veržliai ir inovatyviai

Esame patyrusi, kartu jaunatviška komanda, orientuota į naujoves ir greitą pažangių sprendimų įgyvendinimą.

Pagarbiai

Pagarba klientams, kolegoms, verslo partneriams ir aplinkai, kurioje gyvename, yra mūsų elgesio pagrindas.

Paprastai

Siekiame, kad mūsų paslaugos būtų nesudėtingos vartoti, o mus būtų lengva suprasti ir paprasta bendrauti.

ETIKOS KODEKSAS

I. Santykiai su suinteresuotomis šalimis

KLIENTAI

Savo klientams siekiame tapti patikimu, jų lūkesčius pateisinančiu partneriu, kuriančiu naudą ir teikiančiu aukštos kokybės saugias paslaugas.

 • Siekiame, kad mūsų veiksmai atitiktų klientams duotus pažadus suteikti kokybiškas paslaugas;
 • Bendrovės produktai ir paslaugos pristatomi tikslios ir sąžiningos rinkodaros principais;
 • siūlydami bei diegdami Bendrovės technologines paslaugas, visuomet atsižvelgiame į savo klientų saugumą;
 • nuolatos kuriame naujus, inovatyvius, paprastus naudoti sprendimus, kurie suteiktų didesnę pridėtinę vertę mūsų klientams;
 • reguliariai atsižvelgiame į mūsų klientų išsakomus atsiliepimus apie teikiamas paslaugas. Nuolatos ieškome naujų, efektyvių bendravimo ir bendradarbiavimo formų su klientais.

DARBUOTOJAI

Bendrovės darbuotojai – pagrindinis sėkmingos veiklos veiksnys. Bendrovės santykiai su darbuotojais pagrįsti ilgalaikiu bendradarbiavimu, abipuse pagarba, atvirumu bei įsipareigojimų vykdymu.

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo principais, LR Darbo kodeksu bei kitais teisės aktais. Bendrovės Etikos kodeksą papildo Antikorupcijos politikos aprašas, Darnumo vystymo bendrovėje politika, socialinio atsakingumo iniciatyvos:

 • Siekdami užtikrinti saugią darbo aplinką, didelį dėmesį skiriame darbuotojų saugai ir sveikatai darbe;
 • bendrovės darbuotojams suteikiama laisvė jungtis ir dalyvauti profesinių sąjungų veikloje;
 • periodiškai peržiūrima ir atnaujinama darbuotojų atlygio sistema;
 • nuolatos vykdomos darbuotojų ugdymo programos;
 • skiriamas dėmesys ir lėšos darbuotojų socialinei rūpybai.

Darbuotojai darbo metu privalo:

elgtis dalykiškai, būti mandagūs, laikytis bendravimo etikos taisyklių, elgtis taip, kad jų veiksmai nekenktų Bendrovės dalykinei reputacijai.

Ne darbo metu darbuotojai taip pat privalo vengti situacijų, kuriose jų nederamas elgesys galėtų būti siejamas su Bendrove bei jos reputacija.

Mandagumas, pagarba bei paslaugumas yra pagrindiniai kolegiško bendravimo principai.

AKCININKAI

Esame įsipareigoję didinti Bendrovės vertę. Teisėtai ir sąžiningai siekiame gerų finansinių rezultatų. Laiku teikiame akcininkui aktualią informaciją apie Bendrovės veiklą. Ypatingą dėmesį skiriame tvariam Bendrovės ir efektyviam rizikų valdymui.

VERSLO PARTNERIAI

Santykius su verslo partneriais, tiekėjais, konkurentais, grindžiame sąžiningumo bei abipusės pagarbos principais.

 • Tiekėjus vertiname pagal vienodus principus, remdamiesi Bendrovės pirkimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais;
 • verslo sprendimai grindžiami didžiausios naudos Bendrovei, klientams ir akcininkui principu. Bendrovėje verslo sprendimai pristatomi bei pagrindžiami Verslo sprendimų komitete;
 • bendraudami su savo tiekėjais bei kitais verslo partneriais netoleruojame kyšininkavimo ar kitų neteisėtų atsiskaitymo būdų. Imamės visų priemonių, kad mūsų veiklos bei įtakos sferose būtų išvengta korupcinių bei kitokių ekonominių nusikaltimų;
 • bendraudami su konkurentais nesudarome jokių oficialių ar neoficialių rašytinių ar žodinių susitarimų nustatyti kainas ar kitas sąlygas, koordinuoti konkursinius pasiūlymus, pasiskirstyti klientus, teritorijas ar užsiimti kita veikla, pažeidžiančia konkurencijos įstatymus.

VISUOMENĖ

Informaciją apie savo veiklą Bendrovė reguliariai ir operatyviai atskleidžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais reikalavimais.

 • Dalyvaujame diskusijose su vietos bendruomenėmis verslo plėtros galimų padarinių klausimais;
 • šviečiame LR gyventojus ir svečius iš užsienio apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius. Tuo tikslu išlaikome nemokamą muziejaus lankymą TV bokšto I-ame aukšte;
 • vykdome visuomenės informavimą apie elektromagnetines bangas, radijo dažnius.

APLINKOSAUGA

Siekiame mažinti neigiamą bendrovės vykdomos veiklos poveikį aplinkai.

 • Bendrovė pripažįsta savo atsakomybę už žmonių sveikatos, aplinkos ir gamtinių išteklių saugojimą;
 • Bendrovė laikosi aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
 • Bendrovė savo veikloje siekia tausoti gamtos išteklius, žaliavas ir energiją, teisingai pasirinkti ir įsigyti produkciją, racionaliai naudoti materialinius ir energetinius išteklius, atsakingai tvarkyti atliekas bei mažinti jų kiekį.

DUOMENŲ APSAUGA

Duomenų apsauga yra konstitucinės teisės į privatumo apsaugą dalis. Vykdydami savo pareigas Bendrovės darbuotojai laikosi duomenų apsaugos taisyklių ir rūpinasi, kad asmens duomenys būtų saugiai tvarkomi. Mūsų darbuotojai, klientai ir partneriai yra užtikrinti, jog mes dirbame atsakingai.

II. Principų laikymasis ir pranešimai apie pažeidimus

Kiekvienas Bendrovės darbuotojas yra atsakingas už šio Etikos kodekso laikymąsi. Šiame Etikos kodekse išdėstytų principų turi būti laikomasi kiekvieną dieną visuose Bendrovės padaliniuose. Darbuotojai skatinami aptarti Etikos kodeksą ir su juo susijusius klausimus su savo vadovais.

Pažeidus Etikos kodeksą, nedelsiant imamasi veiksmų/drausminamųjų priemonių. Darbuotojai raginami pranešti apie šio Etikos kodekso pažeidimus informuojant Bendrovės administraciją.

Etikos kodekso pažeidimus svarsto generalinio direktoriaus įsakymu suburta darbo grupė (kiekvienam atvejui atskira).

90
metų veiklos patirtis
320
profesionalų
4000
verslo klientų